Αρνητική εικόνα για τον όμιλο Μουζάκη

Αρνητική εικόνα για τον όμιλο Μουζάκη

Η μείωση της ζήτησης επηρεάζει αρνητικά τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ακόμη στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

Ένα ακόμη αρνητικό τρίμηνο κατέγραψε ο όμιλος της κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη, ένας από τους ελάχιστους που παραμένουν ακόμη εν λειτουργία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 5,9 εκατ. ευρω από 8,1 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2012 παρουσιάζοντας μείωση κατά 26,97%. Σύμφωνα με την διοίκηση του ομίλου η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της ζήτησης των κλωστικών προϊόντων.

Αντίστοιχα τα κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες ύψους 1,92 εκατ. ευρώ από επίσης ζημίες 1,73 εκατ. ευρω το εξάμηνο του 2012 παρουσιάζοντας αύξηση των ζημιών κατά 11,05%, οφειλόμενη βασικά στην αύξηση του κόστους πωλήσεων. Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα μετά φόρων, αυτά διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε ζημιές 2,87 εκατ. ευρώ από επίσης ζημιές 2,64 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Λόγω των συνθηκών της αγοράς και τη συγκεκριμένη περίοδο, ο όμιλος προχώρησε σε περαιτέρω μείωση του προσωπικού. Συγκεκριμένα το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας και του ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013 ανερχόταν σε 193 και 210 άτομα αντίστοιχα, ενώ στις 30/6/2012 απασχολούνταν 232 και 249 άτομα αντίστοιχα.