Αθώωση Τσουκάτου για το ένα εκατ. μάρκα της Siemens προτείνει η εισαγγελέας

Αθώωση Τσουκάτου για το ένα εκατ. μάρκα της Siemens προτείνει η εισαγγελέας
Ï Èåüäùñïò ÔóïõêÜôïò áðï÷ùñåß áðü ôï ÔñéìåëÝò Åöåôåßï ÊáêïõñãçìÜôùí, ãéá ôçí äßêç ôçò ÆÇÌÅÍÓ ( Siemens), ôçí ÐáñáóêåõÞ 27 Íïåìâñßïõ 2015. Ãéá óÞìåñá Ý÷åé ðñïóäéïñéóôåß åíþðéïí ôïõ Ôñéìåëïýò Åöåôåßïõ ÊáêïõñãçìÜôùí, ç äßêç ãéá ôç «óýìâáóç 8002» ôïõ ÏÔÅ ìå ôçí SIEMENS, óêÝëïò ôçò õðüèåóçò ôùí ðáñÜíïìùí ÷ñçìÜôùí ðïõ äéáêéíÞèçêáí áðü ôá áðïêáëïýìåíá «ìáýñá ôáìåßá» ôçò ãåñìáíéêÞò åôáéñßáò ðïõ åðß åííÝá ÷ñüíéá áðáó÷ïëåß ôçí Äéêáéïóýíç. Ãéá ôçí åðßìá÷ç óýìâáóç êáëïýíôáé íá ëïãïäïôÞóïõí 64 êáôçãïñïýìåíïé áíôéìÝôùðïé ìå âáñéÝò êáôçãïñßåò ðïõ óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò åðéóýñïõí ðïéíÝò éóüâéáò êÜèåéñîçò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Ελένη Σκεπαρνιά είπε πως δεν προέκυψε από κανένα στοιχείο ότι το ποσό αυτό δόθηκε πράγματι ως χορηγία στο κόμμα.

Την αθώωση του Θόδωρου Τσουκάτου για το ένα εκατομμύριο μάρκα που είχε λάβει το 1999 από τη Siemens, πρότεινε η εισαγγελέας έδρας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στη δίκη για τη σύμβαση 8002 μεταξύ ΟΤΕ και της γερμανικής εταιρείας.

Κατά την εισαγγελέα Ελένη Σκεπαρνιά ο Τσουκάτος, ο οποίος είχε πολλές συναντήσεις με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο πολύ πριν αλλά και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της επίμαχης σύμβασης, έλαβε το χρηματικό ποσό από λογαριασμό κεντρικού στελέχους της μητρικής Siemens και μέσω παρένθετων λογαριασμών, σε μετρητά και τμηματικώς, στο γραφείο του στο ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο όπως είπε η εισαγγελική λειτουργός, δεν προέκυψε από κανένα στοιχείο ότι το ποσό αυτό δόθηκε πράγματι ως χορηγία στο κόμμα, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Οι ταμίες του κόμματος, είπε η εισαγγελέας, που ήρθαν οψίμως στο δικαστήριο να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό Τσουκάτου, δεν γίνονται πιστευτοί και ελέγχονται από την εισαγγελία για ψευδορκία.

Μέχρι στιγμής, όπως είπε η εισαγγελέας, δεν έχει εξακριβωθεί πού κατέληξε η δήθεν χορηγία. Αν δηλαδή, δόθηκε σε άλλα πρόσωπα, ή αν τα πήρε μόνο ο ίδιος. Πάντως, το 1 εκατ. μάρκα δεν διατέθηκε για χρηματισμό υπαλλήλων του ΟΤΕ.

«Ο Χριστοφοράκος δεν είχε κανέναν λόγο να δωροδοκήσει στελέχη του ΟΤΕ μέσω του Τσουκάτου. Είχαν με τον Μαυρίδη δικό τους μηχανισμό για απευθείας πληρωμές».

Έτσι, σύμφωνα με την κ. Σκεπαρνιά, εφόσον η κατηγορία για τον Θόδωρο Τσουκάτο είναι για άμεση συνέργεια σε δωροληψία αγνώστων υπαλλήλων, τόσο ο ίδιος όσο και τα παρένθετα πρόσωπα, πρέπει να κηρυχθούν αθώοι.

Σχολιάζοντας την εισαγγελική πρόταση ο συνήγορος του κ. Τσουκάτου, Διονύσης Γκούσκος δήλωσε: «Η πρόταση της κ. Εισαγγελέως περί αθώωσης του Θ. Τσουκάτου ανεξαρτήτως της εσφαλμένης αιτιολογίας της, είναι μία πρώτη δικαίωση της Δικαιοσύνης και της λογικής».