Attica Bank: Στα 0,20 ευρώ, από 0,30, η μετοχή, μετά από reverse split 1προς 60- Ζημίες 19,5 εκατ. ευρώ

Attica Bank: Στα 0,20 ευρώ, από 0,30, η μετοχή, μετά από reverse split 1προς 60- Ζημίες 19,5 εκατ. ευρώ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.838.692,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ, μετά από reverse split 1/60, σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, ανακοίνωσε η Attica Bank.

Ειδικότερα, με σημερινή του απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα οποία περιλαμβάνονται:

  • Αύξηση ονομαστικής αξίας υφιστάμενων κοινών μετοχών από 0,30 ευρώ σε 18 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών με τη συνένωση 60 μετοχών σε 1 (reverse split)
  • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.838.692,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού
  • Παροχή δυνατότητας στο Δ.Σ. της τράπεζας να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων

Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, η Attica Bank συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η οποία – λόγω των προληπτικών μέτρων της πανδημίας που εξακολουθούν να ισχύουν – θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των προτεινόμενων όρων της αύξησης. 

Attica Bank: Ζημίες 19,5 εκατ. ευρώ

Ζημιές ύψους 19,5 εκατ. ευρώ και αρνητικό PPI εμφάνισε το α’ εξάμηνο του 2021 η Attica Bank, έναντι ζημιών 29,55 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το α’ εξάμηνο 2021 κατά 21,8% κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης. 

Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 20,6% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων, το οποίο απορρόφησε το κόστος που σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν κατά την κλειόμενη περίοδο του 2021.

Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €6,6 εκατ., μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέροςτης περιόδου.

Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα.

Παράλληλα, παρά την στελέχωση καίριων θέσεων, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν ανεπαίσθητη μείωση κατά 1,0%.

Επιπλέον, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης του από 13.5.2021 προγράμματος εθελούσιας εξόδου, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του εν λόγω προγράμματος με την υποβολή 49 αιτήσεων και η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται σε περίπου € 2,1 εκατ.

Oι ενεργοί χρήστες e-banking αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, οι ενεργοί πελάτες των ψηφιακών υπηρεσιών (internet & mobile banking) της Attica Bank για το α’ εξάμηνο του 2021 σημείωσαν αξιόλογη αύξηση που ανήλθε σε 25% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2020.

Το ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από πελάτες μέσω των ψηφιακών δικτύων της Τράπεζας (e-banking & m-banking) αυξήθηκε κατά 34,5% σε ετήσια βάση.

Ειδικά, οι διενεργούμενες συναλλαγές μέσω mobile banking παρουσίασαν ετήσια αύξηση 110%.

Χορηγήσεις

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €2,1 δισ., παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά περίπου 4,0% σε σχέση με την 31.12.2020.

Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε €184,5 εκατ. περίπου, εκ των οποίων €171,2 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και €13,2 εκατ. τη λιανική τραπεζική.

H Τράπεζα, από το 2016 έχει καταβάλει στην ΤτΕ / ΕΚΤ σωρευτικά το ποσό των €1,1 δισ. προς αποπληρωμή του ELA, ποσό το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 του συνολικού ενεργητικού της και έχει αυξήσει τις καταθέσεις της από τον Δεκέμβριο του 2016 κατά 53%.

H χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα το α’ εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε στα €210 εκατ. ευρώ από €155 εκατ. το 2020 με παράλληλη μείωση του κόστους.

Την 30.06.2021, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε €2,90 δισ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά €246 εκατ. περίπου και 9,3% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο, το υπόλοιπο των καταθέσεων των πελατών ξεπερνά ήδη τα €3,06 δισ., αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές στο εγχώριο περιβάλλον.

Η αύξηση των καταθέσεων αντανακλά τις εισροές των καταθέσεων κυρίως από ιδιώτες ύψους €119 εκατ. και από επιχειρήσεις ύψους €67 εκατ. σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €1.185 εκατ. ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε €1.702 εκατ.

Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,25 μ.β. σε σχέση με το 2020.

Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων. Σε αυτό συνέβαλλε σημαντικά και η νέα συνεργασία που ξεκίνησε η Τράπεζα με την εταιρεία Raisin, πάροχο πλατφόρμας αποδοχής καταθέσεων από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας επετεύχθη αύξηση των εισροών κατά €109 εκατ. περίπου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 71,4%.

Τιτλοποίηση «Ωμέγα»

Τον Απρίλιο του 2021, η Τράπεζα προχώρησε σε νέα τιτλοποίηση, με την ονομασία «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis» καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (‘ΜΕΑ’) της Τράπεζας κατά την 31.12.2020.

Στόχος της Τράπεζας είναι να εντάξει το senior note της ανωτέρω τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα αυτό, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) σε pro forma επίπεδο εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Την 14.05.2021, η Τράπεζα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της στις 27.04.2021 αναφορικά με την τιτλοποίηση «Ωμέγα» (πρώην Artemis), ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε από την Ellington Solutions S.A. δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση των Mezzanine Νote και Junior Note καθώς και πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της «Θεά Άρτεμις Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις», η οποία έγινε αποδεκτή ως προς το πλαίσιο της από την Τράπεζα. Με την επιλογή του επενδυτή, η Attica Bank εισέρχεται σε φάση υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου και του μηδενισμού των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Την 09.07.2021, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατόπιν εξουσιοδότησης που έλαβε από τους μετόχους της κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουλίου, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από €120 εκατ. έως €240 εκατ. ευρώ εντός του 2021.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, η Τράπεζα έχει προβεί στην πρόσληψη συμβούλων για το νομικό και το τεχνικό σκέλος των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2. Για τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2, έχει ήδη προσληφθεί διεθνής οίκος για τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής διαβάθμισης των τίτλων υψηλής σειράς εξόφλησης (senior notes). Τέλος, η Τράπεζα έχει ήδη λάβει μη δεσμευτική προσφορά για το Mezzanine note της τιτλοποίησης Astir 1. Η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. 

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Το ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από πελάτες μέσω των ψηφιακών δικτύων της Τράπεζας (e-banking & m-banking) αυξήθηκε κατά 34,5% σε ετήσια βάση. Ειδικά, οι διενεργούμενες συναλλαγές μέσω mobile banking παρουσίασαν ετήσια αύξηση 110%.

Δήλωση Διοίκησης

Το 2021 ξεκίνησε σε θετικό κλίμα, με προσδοκίες για ισχυρή ανάπτυξη και αποκατάσταση της κανονικότητας.

Ωστόσο, το τρίτο κύμα της πανδημίας 2021 οδήγησε στην παράταση και την αυστηροποίηση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης.

Η διεύρυνση και επιτάχυνση του προγράμματος των εμβολιασμών κατά τους πρόσφατους μήνες συντείνει στην άρση της αβεβαιότητας και έχει δημιουργήσει θετικές προσδοκίες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΤτΕ για το σύνολο του 2021 η οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα ανακάμψει και θα αυξηθεί με ρυθμό 4,2%, ο οποίος θα επιταχυνθεί σε 5,3% το 2022. Η ανάκαμψη αναμένεται να επιταχυνθεί το δεύτερο εξάμηνο, με τη συμβολή των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης αλλά και με τη μερική επάνοδο του τουρισμού.

Σε ένα περιβάλλον με θετικές προοπτικές, η Attica Bank εστιάζει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, βοηθώντας τους πελάτες της να επανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της εξυγίανσης του Ισολογισμού της με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2020, η Διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε κατά την 09.07.2021 ότι προχωρά σε αναπτυξιακή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου από €120 εκατ. έως €240 εκατ. εντός του 2021.

Στόχος της αύξησης αυτής, είναι η υποστήριξη της υλοποίησης του τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023 που – μεταξύ των άλλων – προβλέπει και την αύξηση των δανειακών υπολοίπων κατά €2 δισ. περίπου και ταυτόχρονα διασφαλίζει την ταχεία αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε βαθμό που να υποστηρίζουν την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρηματικού της Σχεδίου.

Ταυτόχρονα, η Διοίκηση της τράπεζας ολοκλήρωσε επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες σχετικά με την ρύθμιση του χρόνιου προβλήματος της αναβαλλόμενης φορολογίας που ταλανίζει το σύνολο του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Πρωτοστατώντας για μία ακόμα φορά με θετικό τρόπο στις τραπεζικές εξελίξεις και ανοίγοντας δρόμους στον κλάδο, , καθώς έχουν ήδη εκδοθεί οι παραστατικοί τίτλοι (warrants) και έχουν εισρεύσει 151.854.439,86 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης κατά του Δημοσίου.

Την ενέργεια αυτή μάλιστα επικρότησε με έκθεσή του και ο οίκος Moody’ s, καταγράφοντας την ενίσχυση της τράπεζας και τη βελτίωση της ποιότητας των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά συνιστώντας και μία πρώτη θετική μεταστροφή της αντιμετώπισης των ξένων οίκων αξιολόγησης.

Η Attica Bank, υιοθετώντας τις αρχές του sustainable banking, έχει θέσει στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδίου της, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με τη διαμόρφωση και διάθεση σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της. Ειδικότερα, παρέχει χρηματοδοτικές και συμβουλευτικές λύσεις για επενδύσεις στην Ενέργεια, το Περιβάλλον και τις Υποδομές.

Παράλληλα, ολοκληρώνει τον επιχειρησιακό της μετασχηματισμό και την επανατοποθέτησή της στην αγορά τόσο σε ψηφιακό επίπεδο όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου 2021 σηματοδοτεί ένα δυναμικό ξεκίνημα για την Τράπεζα καθώς αντανακλά την τάση για την επιτυχία του νέου προγράμματος μετασχηματισμού που έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη περίοδο ανέρχονται περίπου σε €184 εκατ. και ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 58%.

Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, και να παρουσιάζει σημαντική αύξηση καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε ετήσια βάση κατά 9,3%.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο, παρατηρείται σημαντική βελτίωση σε όλες σχεδόν τις λειτουργικές γραμμές των αποτελεσμάτων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2020, γεγονός που οφείλεται τόσο στη βελτίωση του επιτοκιακού εσόδου από τις εκταμιεύσεις δανείων όσο και στο χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας.

Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 51% με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων των χορηγήσεων, ύψους 111%. Εντούτοις, τα συνολικά αποτελέσματα έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις επικρατούσες συνθήκες αποτίμησης των κρατικών τίτλων και δη των Ελληνικών λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά κατά το α’ εξάμηνο του 2021.

Η Διοίκηση της Attica Bank, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοί της δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας, ώστε να πρωταγωνιστήσει με το δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.