ATTICA GROUP για Blue Horizon: Διερευνώνται εσωτερικά οι λόγοι που δεν τηρήθηκαν οι σαφείς, προβλεπόμενες διαδικασίες

ATTICA GROUP για Blue Horizon: Διερευνώνται εσωτερικά οι λόγοι που δεν τηρήθηκαν οι σαφείς, προβλεπόμενες διαδικασίες
To íÝï ðëïßï Blue Star ÐÁÔÌÏÓ, äåìÝíï óôï ëéìÜíé ôçò ×ßïõ óôï ðñþôï ôïõ ôáîßäé óôç ãñáììÞ ÁèÞíá- ×ßï- ÌõôéëÞíç,óôç ×ßï ôçí ÔåôÜñôç 10 Éïõëßïõ. Ìå ìåãÜëï åíèïõóéáóìü õðïäÝ÷ôçêáí ïé êÜôïéêïé ôùí íçóéþí ôï íÝï ðëïßï êáèþò åßíáé ôï ðéï óýã÷ñïíï ðëïßï óå ïëüêëçñï ôïí êüóìï óôçí êáôçãïñßá ôïõ. Ôï ðëïßï õðïäÝ÷ôçêáí óôç ×ßï ï Õðïõñãüò Íáõôéëßáò ÊùóôÞò Ìïõóïõñïýëçò êáé ï ÁíäñÝáò Âãåíüðïõëïò, ðñüåäñïò ôçò MIG óôçí ïðïßá áíÞêåé ç Attica Group êáé ç èõãáôñéêÞ ôçò, Blue Star Ferries. ÐÝìðôç 11 Éïõëßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/BLUE STAR FERRIES/×ÁÑÇÓ ÁÊÑÉÂÉÁÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η διοίκηση της Attica Group στην οποία ανήκει το πλοίο, σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι είναι συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο λιμένα Πειραιά, ενώ δηλώνει ότι συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος.  

Σε νέα ανακοίνωση αναφορικά με το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά όπου βρήκε τραγικό θάνατο ένας 36χρονος την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο Blue Horizon εξέδωσε η ATTICA GROUP.

«Η οικογένεια της ATTICA GROUP είναι βαθύτατα συγκλονισμένη από το τραγικό συμβάν και εκφράζει την οδύνη, τα συλλυπητήρια, καθώς και τη συμπαράστασή της στην οικογένεια και στους φίλους του 36χρονου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα. Οι σκηνές που όλοι είδαμε χθες βράδυ είναι αδιανόητες, δεν συνάδουν με τις αξίες του Ομίλου και δεν εκφράζουν ούτε στο ελάχιστο το ήθος και τον επαγγελματισμό, όχι μόνο των πληρωμάτων μας, αλλά και της ελληνικής ναυτοσύνης στο σύνολό της» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επισημαίνει δε πως θέλει να καταστήσει σαφές ότι παράλληλα με την έρευνα των Αρχών, προκειμένου να διακριβωθούν στο ακέραιο οι συνθήκες της τραγωδίας, διερευνώνται εσωτερικά και οι λόγοι που δεν τηρήθηκαν οι σαφείς, προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες οφείλουν να εφαρμόζονται αυστηρά από τα πληρώματα όλων των πλοίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: