Conference League – Μαρινάκης: «Για τον Ολυμπιακό μας, για τον Πειραιά μας, για την Ελλάδα μας»

Conference League – Μαρινάκης: «Για τον Ολυμπιακό μας, για τον Πειραιά μας, για την Ελλάδα μας»
Ï ðñüåäñïò ôïõ Ïëõìðéáêïý ÂáããÝëçò ÌáñéíÜêçò (Ê) ðáíçãõñßæåé ìå ôïõò ðáßêôåò ôçò ïìÜäáò ôçí êáôÜêôçóç ôïõ ôñïðáßïõ, ìåôÜ ôç ëÞîç ôïõ áãþíá ðïäïóöáßñïõ Ïëõìðéáêüò - Öéïñåíôßíá ãéá ôïí ôåëéêü ôïõ UEFA Europa Conference League, óôï óôÜäéï ÁÅÊ Arena óôç ÍÝá ÖéëáäÝëöåéá, ÔåôÜñôç 29 ÌáÀïõ 2024. Ï Ïëõìðéáêüò êÝñäéóå óôçí ðáñÜôáóç ôï ðñþôï åõñùðáúêü ôïõ ôñüðáéï óôïí ôåëéêü ôïõ Europa Conference League êüíôñá óôç Öéïñåíôßíá ìå ôåëéêü óêïñ 1-0. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης απευθύνθηκε στους φίλους του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο και τους αφιέρωσε το τρόπαιο του Europa Conference League.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στη σκηνή και απευθύνθηκε στο πλήθος του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο, που είχε συγκεντρωθεί για τη φιέστα της κατάκτησης του Europa Conference League.Ο πρόεδρος της ΠΑΕ τούς αφιέρωσε το τρόπαιο και δήλωσε:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

“Το όνειρο το τρελό είναι πλέον πραγματικότητα. Για τον Ολυμπιακό μας, για τον Πειραιά μας, για την Ελλάδα μας. Αυτήν τη νύχτα θέλω να τη χαρούμε ιδιαίτερα ο ατελείωτος λαός μας, οι παίκτες μας, ο μεγάλος προπονητής μας και όλοι εσείς που μας δώσατε τη δύναμη να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Ζήτω ο Ολυμπιακός, ζήτω ο Πειραιάς, ζήτω η Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Πηγή: sport24.gr