Η Creta Farms προχωρά στην έκδοση ομολογιακών δανείων 20 εκατ ευρώ

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα διαπραγματευτεί τους όρους και τις διαδικασίες της για την ολοκλήρωση της έκδοσης και κάλυψης των εκδοθησομένων ομολογιακών δανείων.

Την έκδοση ομολογιακών δανείων, συνολικού ποσού 20 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Creta Farms ΑΒΕΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του διοικητικoύ συμβουλίου της εταιρείας προς τη γενική συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας.

Επίσης, εγκρίθηκε η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί και να αποφασίσει για τους ειδικότερους όρους, τον τρόπο διάθεσης, την εισαγωγή ή μη προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά και, γενικότερα, να προβεί σε κάθε απαραίτητη σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της έκδοσης και κάλυψης των εκδοθησομένων ομολογιακών δανείων.