ΔΕΗ: Βαριές ζημιές 542 εκατ. ευρώ για το 2018 και κάμψη εσόδων

Αρνητικά επέδρασε η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 201,8 εκατ. ευρώ ή 4,1%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης.

Κάμψη εσόδων κατά 4,1% και βουτιά σε όρους EBITDA κατά 44,5% καταγράφεται στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης για το 2018. Να σημειωθεί τα στοιχεία αυτά αφορούν τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του ΑΔΜΗΕ και το κέρδος από την πώλησή του για το 2017 και τα αποτελέσματα των εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για το 2017 και το 2018.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας η λειτουργική κερδοφορία του 2018 επηρεάστηκε θετικά από τη σημαντική βελτίωση κατά  198,6 εκατ. ευρώ λόγω αντιστροφής προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας (αντιστροφή προβλέψεων 169,7 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι προβλέψεων  28,9 εκατ. ευρώ το 2017) και τη μείωση της μισθοδοσίας κατά  21,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, θετικά επέδρασε και η μείωση κατά 157,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017 της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019. Από το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε στον λογαριασμό του ΕΛΑΠΕ στο τέλος του 2018 αναμένεται η επιστροφή που αναλογεί στη ΔΕΗ να ανέλθει στο ποσό των 100 εκατ. ευρώ. Τέλος, θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε και η μείωση κατά 16,8 εκατ. ευρώ των χρηματοοικονομικών δαπανών, απόρροια της μείωσης του συνολικού δανεισμού.

Στον αντίποδα, αρνητικά επέδρασε η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 201,8 εκατ. ευρώ ή 4,1%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον, σημαντική αρνητική επίπτωση είχαν εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα η υψηλότερη δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 (κατά 137,9 εκατ. ευρώ) καθώς και η ιδιαίτερα αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (κατά 151,6 εκατ. ευρώ), με την επίπτωση των δύο τελευταίων παραγόντων να εντείνεται το β’ εξάμηνο του 2018.

Στα αποτελέσματα του 2018 αρνητικά επέδρασε και ο σχηματισμός πρόσθετης πρόβλεψης ύψους 109,5 εκατ. ευρώ για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων € 78,7 εκατ. μέσω εξώδικου και 30,8 εκατ. ευρώ μέσω αγωγών. Το αντίστοιχο ποσό σχηματισμού πρόβλεψης για το 2017 ήταν 32,7 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω συνετέλεσαν στη μείωση κατά 44,5% ή 208,9 εκατ. ευρώ των λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε 260,1 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 469 εκατ. ευρώ το 2017.