ΔΕΗ: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 0,8% του συνόλου

ΔΕΗ: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 0,8% του συνόλου

Την πρόθεσή της να ξεκινήσει την εφαρμογή προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο της σχετικής έγκρισης που έλαβε στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ιουνίου η πολιτική αποδοχών και το προβλεπόμενο σε αυτήν πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock awards) μέσω της απόκτησης υφιστάμενων κοινών μετοχών, γνωστοποίησε η ΔΕΗΔΕΗ +0,55%.

Όπως αναφέρει, οι αγορές θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ. Ο ανώτατος αριθμός Ιδίων Μετοχών που δύναται να αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 1.856.000, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8% του συνόλου των μετοχών της ΔΕΗΔΕΗ +0,55% προ της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με κατώτατη τιμή αγοράς 5 Ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 17 Ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές Ιδίων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 2.1.2022 και θα λήξει το αργότερο στις 4.6.2023.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η διάθεση μετοχών δωρεάν στα δικαιούμενα στελέχη της ΔΕΗΔΕΗ +0,55%.

Οι αγορές Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για τη ΔΕΗΔΕΗ +0,55% και η διαθέσιμη ρευστότητα της Εταιρείας, όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, θα το επιτρέπουν.