Δεν έχουν τέλος οι μάχες με τις φλόγες στον Έβρο

Δεν έχουν τέλος οι μάχες με τις φλόγες στον Έβρο
ÐõñêáãéÜ óôï äÜóïò Êßñêçò óôçí Áëåîáíäñïýðïëç, ôçí ÔåôÜñôç 23 Áõãïýóôïõ 2023. Ìå óôü÷ï íá áíáêïðåß ç ðïñåßá ôçò ðõñêáãéÜò ôçò ÄáäéÜò ðñïò ôá äõôéêÜ êáé óõãêåêñéìÝíá ðñïò ôç ËåðôïêáñõÜ ôï Óõíôïíéóôéêü Ôïðéêü ¼ñãáíï ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôïõ ÄÞìïõ Áëåîáíäñïýðïëçò óôçí ðñùéíÞ óýóêåøç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðïöÜóéóå ôçí õéïèÝôçóç ôçò ðñüôáóçò ôïõ Äáóáñ÷åßïõ Áëåîáíäñïýðïëçò ç ïðïßá ðñïâëÝðåé ôçí åðÝìâáóç áðü ôÝóóåñá ðõñïóâåóôéêÜ ï÷Þìáôá óå óõíåñãáóßá ìå õëïôüìïõò ôùí äáóéêþí óõíåôáéñéóìþí óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÌåãÜëïõ ÑÝìáôïò ôçò Áéóýìçò óôï Óáíéäï÷þñé. Åðßóçò èá æçôçèåß ç óõíäñïìÞ ôùí áãñïôþí ïé ïðïßïé äéáèÝôïõí âõôéïöüñá ãéá ôçí ôñïöïäüôçóç ìå íåñü ôùí ï÷çìÜôùí ôçò ðõñïóâåóôéêÞò êáèþò óå áñêåôïýò ïéêéóìïýò óçìåéþíïíôáé ðñïâëÞìáôá ìå ôçí çëåêôñïäüôçóç êáé ôçí õäñïäüôçóç. Óå üôé áöïñÜ óôá åíåñãÜ ìÝôùðá áðü ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò ç öùôéÜ ðïõ áðü ÷èåò êáßåé óôçí Êßñêç êáé ôç ÓõêïññÜ÷ç êáôÝâçêå ðñïò ôçí ðåñéï÷Þ ôçò Áýñáò üðïõ åðé÷åéñïýí ðõñïóâåóôéêÝò äõíÜìåéò. Åðßóçò ìÝôùðï ðõñêáãéÜò ðñïåñ÷üìåíï áðü ôç ÄáäéÜ êéíåßôáé ðñïò ôïõò ïéêéóìïýò ôùí Êïßëùí êáé ôçò Ìåëßáò ïé ïðïßïé åêêåíþíïíôáé êáèþò êáé ðñïò ôï ñÝìá ôçò ÉôÝáò óôç ÌÜíèåéá. ÔÝëïò ìÝôùðï ðõñêáãéÜò õðÜñ÷åé êáé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ìáõñüðåôñáò ôï ïðïßï êéíåßôáé íïôéïäõôéêÜ ðñïò ôç ÓõêïññÜ÷ç êáé ôï Íïìü Ñïäüðçò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÁËÅÎÏÕÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ενισχύεται η ένταση και η έκταση του πύρινου μετώπου στον Έβρο.

Με το ενεργό μέτωπο της Κοτρωνιάς να μεγαλώνει σταδιακά από χθες καθώς οι νοτιάδες που πνέουν στην περιοχή ενισχύουν την ένταση της πυρκαγιάς, η κατεύθυνση της οποίας είναι ευμετάβλητη, συνεχίζεται για 13η ημέρα η μάχη κατάσβεσης με περαιτέρω αύξηση των επίγειων δυνάμεων στον Έβρο.

Η φωτιά από χθες κατευθύνθηκε προς Γιαννούλη Σουφλίου χωρίς -μέχρι στιγμής- να σπάει την άμυνα των αντιπυρικών ζωνών που δημιουργήθηκαν περιφερειακά του οικισμού όπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάχη αναχαίτισης δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάσβεσης και για τη διαφύλαξη του Μικρού (βόρειου) Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς- Λευκίμης- Σουφλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν 582 πυροσβέστες με 129 οχήματα και 16 πεζοπόρα τμήματα, ενώ εκ περιτροπής στη διάρκεια της ημέρας συνδράμουν από αέρος 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι στις δυνάμεις κατάσβεσης συμπεριλαμβάνονται και οι ξένες αποστολές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: