Διαγράφονται οι μετοχές της Creta Farms από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαγράφονται οι μετοχές της Creta Farms από το Χρηματιστήριο Αθηνών
Διαγράφονται από σήμερα οι μετοχές της Creta Farms (έχει μετονομαστεί σε Αλλαντοβιομηχανία Ρεθύμνου), καθώς τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προκύπτει προοπτική επαναδιαπραγμάτευσης.

Διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της Εταιρείας «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ», αποφασίστηκε την 1/12 από το Χρηματιστήριο, επειδή τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προκύπτει προοπτική επαναδιαγραπραμάτευσης των μετόχων της, όπως επιβεβαιώθηκε κατόπιν επικοινωνίας και με την εταιρεία.

Ως ημερομηνία αφαίρεσης των μετοχών της εταιρείας «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ», από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίστηκε η Πέμπτη, 16/12.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρίας:

Η «ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ATHEX) που πραγματοποιήθηκε την 1.12.2021, αποφασίστηκε η διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της Εταιρείας σε εφαρμογή των παρ. 2 (α) του άρθρου 2.6.12. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επειδή τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προκύπτει προοπτική επαναδιαγραπραμάτευσης των μετόχων της, όπως επιβεβαιώθηκε κατόπιν επικοινωνίας και με την Εταιρεία.

Ως ημερομηνία αφαίρεσης των μετοχών της Εταιρείας από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίστηκε η Πέμπτη, 16.12.2021.

Δεδομένων των ανωτέρω η Εταιρεία ενημερώνει ότι:

i. H Εταιρεία οφείλει να τηρεί και θα τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 40 επ. του Ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι της Εταιρείας. Πρώτο περιεχόμενο του ως άνω βιβλίου μετόχων θα αποτελέσει με ημερομηνία αναφορά την 17.12.2021 το μετοχολόγιο της Εταιρείας όπως αποτυπώνεται αυτό στα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία αναφοράς την 16.12.2021. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας θα τηρείται κατά τις κοινές διατάξεις περί μη εισηγμένων Εταιρειών όπως ορίζει ο Ν. 4548/2018 και προς διευκρίνιση δεν θα εφαρμόζεται η περίπτωση της καταχώρησης στα αρχεία της ΕΛΚΑΤ περί μη εισηγμένων.

ii. Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία για οποιοδήποτε αίτημά τους και ενημέρωση στην έδρα αυτής στο Νομό Ρεθύμνου, θέση Λαντζιμάς, στο 14ο χλμ ΕΟ Ρεθύμνου Ηρακλείου. Ομοίως οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 θα τηρούνται και για τις νόμιμες δημοσιεύσεις και τυχόν ενημερώσεις μετόχων.