Δώστε bonus, κάνει καλό

Δώστε bonus, κάνει καλό

Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τους στόχους τους εφαρμόζοντας πολιτικές βραχυπρόθεσμων κινήτρων (bonus) για τους εργαζομένους, σύμφωνα με έρευνα.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις αποτελεί η εφαρμογή πολιτικής κινήτρων (bonus) για το προσωπικό τους, σύμφωνα με διεθνή έρευνα της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού Aon Hewitt που πραγματοποιήθηκε σε 15 ευρωπαϊκές χώρες σε δείγμα 48 πολυεθνικών εταιρειών που ακολουθούν τη συγκεκριμένη πολιτική κινήτρων.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, ποσοστό 77% των επιχειρήσεων, κατάφεραν να επιτύχουν ή ακόμα και να ξεπεράσουν τους στόχους τους εφαρμόζοντας πολιτικές βραχυπρόθεσμων κινήτρων (bonus) για τους εργαζομένους τους.

Στο πρώτο μέρος της ευρωπαϊκής έρευνας καταγράφονται τα κριτήρια ένταξης των εργαζομένων σε μία πολιτική bonus. Σε ποσοστό 32% οι εταιρείες καθορίζουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα με βάση τη βαρύτητα και τις αρμοδιότητες των ρόλων, ενώ συγχρόνως το 28% του δείγματος περιλαμβάνει όλους τους εργαζομένους του οργανισμού στην πολιτική bonus και μόνο 11% εφαρμόζουν την πολιτική αυτή μόνο σε στελέχη με διοικητικές αρμοδιότητες (managers).

Ενδιαφέρον παρουσιάζεται στους ειδικότερους τομείς που εξετάζει η έρευνα, όπως είναι οι προσδοκίες των επιχειρήσεων από την εφαρμογή συστημάτων bonus. Η ανάλυση των στοιχείων καταδεικνύει πως 32% των εταιρειών αποσκοπούν στην αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων ενώ 21% στη βελτίωση της απόδοσης σε σχέση με τις συμπεριφορές των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα της ομαδικότητας.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των συστημάτων bonus δείχνει να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά βοήθησαν το σύνολο των εταιρειών στην επικοινωνία των εταιρικών στόχων και στην εναρμόνισή τους με τους ατομικούς στόχους κάθε εργαζομένου. Συγκεκριμένα, 40% των εταιρειών κατάφεραν να αυξήσουν τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη, ενώ σε ποσοστό 30% πέτυχαν να βελτιώσουν την απόδοση σε σχέση με τις συμπεριφορές των εργαζομένων.

Ο καθορισμός ξεκάθαρων και ρεαλιστικών στόχων σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο θεωρείται από το 63% των εταιρειών, ως κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος bonus, ενώ δεν παραβλέπεται και το ότι οι στόχοι αυτοί να επικοινωνηθούν σωστά και αποτελεσματικά από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, άποψη που εκφράζουν 46% των εταιρειών. Τέλος, 50% του δείγματος πιστεύουν πως είναι επίσης σημαντική και η σύνδεση των συστημάτων bonus με τα συστήματα διαχείρισης της απόδοσης και τα προγράμματα ηγεσίας και ταλέντου.

Σχετικά με τη σωστή και αποτελεσματική προώθηση και επικοινωνία των συστημάτων bonus στους εργαζομένους, η πιο επιτυχημένη μέθοδος σύμφωνα με το 56% του δείγματος, είναι οι ατομικές συναντήσεις των εργαζομένων με τους διευθυντές των τμημάτων τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αυτό που απασχολεί τις επιχειρήσεις που σκέφτονται να υιοθετήσουν την πολιτική bonus είναι ο τρόπος χρηματοδότησής της. Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών σε ποσοστό 87% βασίζουν τη χρηματοδότηση των bonus σ’ ένα προκαθορισμένο ποσό του ετήσιου προϋπολογισμού ενώ 77% του δείγματος αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του bonus την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια με τα οποία καθορίζονται οι χρηματοοικονομικοί στόχοι, καθώς και η βαρύτητά τους στην πολιτική bonus, τα ευρήματα της έρευνας επισημαίνουν τη διαφοροποίηση, ανάλογα τόσο με το οργανωτικό επίπεδο, όσο και με το επίπεδο ευθύνης του κάθε εργαζομένου μέσα στην επιχείρηση. Δηλαδή όσο πιο υψηλόβαθμο το στέλεχος, τόσο οι στόχοι είναι περισσότερο οικονομικοί, με τις χαμηλότερες βαθμίδες να συνδέονται κυρίως με μη χρηματοοικονομικές παραμέτρους (πχ ικανοποίηση πελατών, συμπεριφορές των εργαζομένων κλπ).