ΕΑΒ: Πτώση εσόδων και ζημιές το 2012

ΕΑΒ: Πτώση εσόδων και ζημιές το 2012

Τη φθίνουσα η πορεία της Ελληνική Αεροπορικής Βιομηχανίας ακολούθησε και η είδηση για ποινικές διώξεις των διοικήσεων της.

Μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών και αυξημένες ζημιές κατέγραψε το 2012 η υπό δημόσιο έλεγχο Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), που συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, βάσει του συνολικού ενεργητικού της.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της μητρικής εταιρείας Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ το 2012 περιορίστηκαν σε 91,26 εκατ. ευρώ, από 162,40 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 43,8% σε ποσοστό και κατά 71,14 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα μεικτά κέρδη της συρρικνώθηκαν σε 7,07 εκατ. ευρώ (-78,2%), ενώ τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 4,43 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 16,83 εκατ. ευρώ το 2011 (-21,26 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα αποτελέσματά της προ τόκων και αποσβέσεων (EBIT) ήταν ζημιές 11,55 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 9,71 εκατ. ευρώ το 2011 (-21,26 εκατ. ευρώ).

Τελικώς η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ετήσιες ζημιές 40,77 εκατ. ευρώ, που είναι 51,1% μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του 2011 (26,98 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο του ενεργητικού της στις 31.12.2012 ανερχόταν σε 911,41 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της ήταν αρνητικά (-151,63 εκατ. ευρώ). Την ίδια ημερομηνία οι συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 1,06 δισ. ευρώ (812,89 εκατ. ευρώ οι βραχυπρόθεσμες).

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρική της, η ΕΑΒ κατέγραψε έσοδα 91,26 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 40,97 εκατ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση στις 31.12.2012 ήταν 1.443, έναντι 1.601 στις 31.12.2011 (-9,9%).

Σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton είναι αναγκαία η λήψη μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΕΑΒ, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της. Η επιχείρηση δεν διαθέτει κεφάλαιο κίνησης και, επιπροσθέτως, υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την έκβαση απαιτήσεων και διαφορών με τρίτους, που αφορούν πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ποινική δίωξη σε βάρος μελών διοικήσεων της ΕΑΒ από το 2008 ώς σήμερα
Κακουργηματική ποινική δίωξη για τα αδικήματα της απιστίας και της απάτης, σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου, άσκησε ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης σε βάρος των μελών των διοικήσεων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) από το 2008 έως σήμερα.

Η δίωξη στρέφεται και σε βάρος του γενικού διευθυντή και επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη δίωξη, στα μέλη του ΔΣ αποδίδεται η διάπραξη των αδικημάτων ως φυσικών αυτουργών, ενώ στον γενικό διευθυντή η ηθική αυτουργία των πράξεων, καθώς φέρεται να τους έπεισε να του αναθέσουν τα καθήκοντά του το 2008 και να ανανεώσουν τη θητεία του το 2012 έως το 2015, αν και, κατά τον εισαγγελέα, κατείχε πλαστό τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών από το πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Ο εισαγγελέας έχει απαγγείλει επιπλέον κατηγορία σε βάρος τού εν λόγω στελέχους σε βαθμό κακουργήματος, για πλαστογραφία μετά χρήσεως, καθώς το πανεπιστήμιο φέρεται να απάντησε πως ουδέποτε φοίτησε εκεί ο κατηγορούμενος. Φέρεται, επίσης, το επίμαχο διάστημα, που υποστηρίζει ότι σπούδαζε στην Αμερική, να υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία .

Στα κατηγορούμενα μέλη των ΔΣ καταλογίζεται ότι δεν προχώρησαν σε έλεγχο τίτλου σπουδών, με αποτέλεσμα να καταβάλλεται μηνιαίως μισθός 7.500 ευρώ στο εν λόγω στέλεχος, που διαθέτει πτυχίο μηχανικού, χωρίς να έχει καν τα τυπικά προσόντα.

Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, η ζημιά που φέρεται να προκάλεσε η επίμαχη τοποθέτηση υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτογραφία: Πέτρος Γιαννακούρης