Η ΕΧΑΕ απορροφά τη θυγατρική της εταιρεία Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Δ.Σ.  της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ  έδωσε πράσινο φως στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, με απορρόφηση από την ΕΧΑΕ τής κατά 100% θυγατρικής της, μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρείας Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ (ΧΑ).

Επίσης ενέκρινε τους όρους απόσχισης από την ΕΧΑΕ και εισφοράς προς τη θυγατρική της εταιρεία Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΧΚΘ) του κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών μητρώου και Διακανονισμού ως και τη δραστηριότητα διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η ΕΧΑΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αντίστοιχες αποφάσεις έλαβαν και τα Διοικητικά Συμβούλια της απορροφούμενης εταιρείας Χρηματιστήριο Αθηνών και της αποδεχόμενης τον εισφερόμενο κλάδο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως και η απόσχιση του κλάδου τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής τους από τις γενικές συνελεύσεις των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και της λήψης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

Λάζαρίδης: «Οι ξένοι επενδυτές βλέπουν τις ελληνικές τράπεζες»