Εφορία: Ποιοι θα δουν μειώσεις στα πρόστιμα τους

Εφορία: Ποιοι θα δουν μειώσεις στα πρόστιμα τους

Έρχονται αναδρομικές μειώσεις προστίμων – Ποιες περιπτώσεις αφορούν.

Με τροπολογία που κατέθεσε η η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, αναθεωρούνται αναδρομικά τα πρόστιμα για όσους είχαν πιαστεί για φορολογικές παραβάσεις πριν από το 2014.

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, θα ισχύσουν τα επιεικέστερα πρόστιμα που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (νόμος 4172/ 2013).

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία που κατατέθηκε, επεκτείνονται και σε παραβάσεις προ της ισχύος του ΚΦΔ τα ευνοϊκότερα πρόστιμα που καθιερώθηκαν το 2014.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι τροποποιήσεις στο ποινολόγιο της εφορίας υπαγορεύονται από την αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης. Αυτό σημαίνει ότι, αντί των πρόσθετων φόρων του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, στο εξής θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις του ΚΦΔ, εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.

Η ρύθμιση θα ισχύσει άμεσα και αφορά εκκρεμείς υποθέσεις. Ωστόσο, όπως ορίζει το άρθρο 5, «ποσά που καταβλήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο για πράξεις προσδιορισμού φόρου και εκπροθέσμως υποβληθείσες δηλώσεις που εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν, κατά περίπτωση, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος και που αφορούν σε φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις πριν την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ (ήτοι 31.12.2013), δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται λόγω εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου».