Έγινε η πρώτη αγωγή κατά της Αττικής Οδού από εγκλωβισμένη οδηγό

Έγινε η πρώτη αγωγή κατά της Αττικής Οδού από εγκλωβισμένη οδηγό
ÁêéíçôïðïéçìÝíá ï÷Þìáôá óôçí ÁôôéêÞ ïäü óôï ýøïò ôïõ óôáèìïý Äïõêßóóçò Ðëáêåíôßáò óôï ñåýìá ðñïò áåñïäñüìéï, ÁèÞíá,ÄåõôÝñá 24 Éáíïõáñßïõ 2022. Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ç êáêïêáéñßá «Åëðßò», ìå ðõêíÝò ÷éïíïðôþóåéò óôá áíáôïëéêÜ êáé íüôéá, ðïëý ÷áìçëÝò èåñìïêñáóßåò êáé éó÷õñïýò áíÝìïõò óôï Áéãáßï. Óýìöùíá ìå ôá íåüôåñá ðñïãíùóôéêÜ óôïé÷åßá ôïõ Åèíéêïý Áóôåñïóêïðåßïõ Áèçíþí / Meteo.gr, ôá öáéíüìåíá âáèìéáßá èá åíôáèïýí ìå ôéò ðõêíÝò ÷éïíïðôþóåéò íá åêäçëþíïíôáé áêüìá êáé óôá ðáñáèáëÜóóéá ôìÞìáôá ôçò ÁíáôïëéêÞò ÓôåñåÜò êáé ôçò ÐåëïðïííÞóïõ, åíþ ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ÷éïíéïý áíáìÝíåôáé íá åêäçëùèïýí ôéò åðüìåíåò þñåò óôçí Åýâïéá. Ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÁôôéêÞò, óýìöùíá ìå ôá äéáèÝóéìá ðñïãíùóôéêÜ óôïé÷åßá, ïé ÷éïíïðôþóåéò èá óõíå÷éóôïýí ìÝ÷ñé ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò ôçò Ôñßôçò, ïé ïðïßåò êáôÜ äéáóôÞìáôá èá åßíáé ðõêíÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αγωγή κατά της Αττικής Οδού από οδηγό που παρέμεινε εγκλωβισμένη για πάνω από 16 ώρες μη αποδεχόμενη το ποσό συμβιβασμού των 2.000 ευρώ που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση.

Εγκλωβισμένη οδηγός που παρέμεινε στην Αττική Οδό για πάνω από 16 ώρες κατέθεσε ήδη αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο μη αποδεχόμενη το ποσό συμβιβασμού που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση.

Με την αγωγή της η γυναίκα από την Εύβοια διεκδικεί να της επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση για την ηθική της βλάβη ποσού 10.000 ευρώ, επικαλούμενη μεταξύ άλλων την απίστευτη ταλαιπωρία της, αλλά και το γεγονός ότι χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση αυτό το δρόμο καταβάλλοντας όλα αυτά τα χρόνια υπέρογκα ποσά για διόδια και ανέμενε από τις αρμόδιες εταιρείες να είναι έτοιμες να τις παρέχουν εξίσου υψηλές υπηρεσίες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Το Eviathema.gr επικοινώνησε με το δικηγόρο της ενάγουσας, ο οποίος δήλωσε ότι η εντολέας του έχει την άποψη ότι η ηθική βλάβη που βίωσε δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με το ποσό των 2.000 ευρώ, το οποίο ανακοινώθηκε από την Αττική Οδό και το οποίο προέκυψε με την παρέμβαση του πρωθυπουργού.

Εξάλλου, και η ενάγουσα, όσο και ο ίδιος ο Δικηγόρος, θεωρούν ότι ούτε η εταιρεία, ούτε ο πρωθυπουργός, ως οιονεί διαμεσολαβητής είναι αρμόδιοι να ορίσουν μονομερώς το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης που δικαιούται ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης υφίσταται ζημία από πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε, μόνα αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια και σε αυτά αποφάσισαν να προσφύγουν ως μόνη αρμόδια αρχή για την αποτίμηση της ζημίας και της ηθικής βλάβης που υπέστη η ενάγουσα.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη γίνεται καθαρά για λόγους ηθικής τάξης και για την πραγματική και νόμιμη αποζημίωση της ενάγουσας, εάν κριθεί ότι δικαιούται τέτοια, καθώς η ενάγουσα δεν έχει ανάγκη ούτε ελεημοσύνης ούτε δώρων από οποιονδήποτε, εάν ζημιώθηκε και πόσο ζημιώθηκε θέλει να το αποφανθούν τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης και όχι οποιοσδήποτε άλλος.