Εγκρίθηκε από την Αttica Group το σχέδιο συγχώνευσης με την ΑΝΕΚ

Εγκρίθηκε από την Αttica Group το σχέδιο συγχώνευσης με την ΑΝΕΚ
Οι μέτοχοι της AΝΕΚ θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica

Eγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της «Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» κατά την συνεδρίασή του της 23ης Οκτωβρίου 2023, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ΑΝΕΚ «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε.».

Οι μέτοχοι της AΝΕΚ θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Attica, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ), για κάθε μία (1) παλαιά, κοινή ή προνομιούχα, ονομαστική μετοχή της AΝΕΚ, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ). 

Οι μέτοχοι της Attica θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών της Attica, που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης. 

Συνεπεία της έκδοσης νέων μετοχών που θα διατεθούν στους μετόχους της AΝΕΚ σύμφωνα με την ως άνω σχέση ανταλλαγής το μετοχικό κεφάλαιο της Attica θα αυξηθεί κατά το ποσό των 8.207.505 ευρώμε την έκδοση 27.358.350 νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 λεπτών.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της AΝΕΚ που απορρέουν από το κοινό και το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο καθώς και τον λοιπό τραπεζικό δανεισμό της AΝΕΚ, την αγορά των οποίων έχει συμφωνήσει η Attica δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού της 23.9.2022, θα αποσβεσθούν λόγω συγχύσεως με την επέλευση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης. 

Περαιτέρω, η Attica ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και οι εκθέσεις του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σύμφωνα καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύθηκαν στον διαδικτυακό του τόπο την 23η Οκτωβρίου 2023.

Τέλος, η Attica ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από σήμερα 23 Οκτωβρίου 2023 τα κατωτέρω έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων της στην ιστοσελίδα της Attica στην ενότητα «Ενημέρωση Επενδυτών» (https://attica-group.com) καθώς και στα γραφεία της έδρας της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: