Εγκρίθηκε υπό προϋποθέσεις η συνεργασία ΔΕΗ-ΤΕΡΝΑ

Εγκρίθηκε υπό προϋποθέσεις η συνεργασία ΔΕΗ-ΤΕΡΝΑ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε συγκεκριμένες δεσμεύσεις στις δύο εταιρείες.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συνεργασία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με τη ΔΕΗ στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, υπό όρους εμπιστευτικότητας και διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού. ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιούνται επίσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εισήλθε στην «Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.», μέτοχος της οποίας είναι και η ΔΕΗ, στη θέση της URBASER S.A.

Διαβάστε ακόμη: Επανέρχεται από 1η Νοεμβρίου το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Οι δύο εταιρίες, ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ανέλαβαν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1) Η κοινή εταιρία Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε., καθώς και οι εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια, να απόσχουν από την κοινοποίηση και να αποτρέψουν την ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ τους ή μεταξύ ορισμένων εξ αυτών. Επίσης, υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών, να εφαρμόσουν μηχανισμό διασφάλισης της αποτροπής ανταλλαγής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ και μεταξύ αυτών και της Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

2) Η κοινή εταιρία Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε., δεν θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής από πηγή άλλη, πλην της προερχόμενης από διαχείριση αποβλήτων.

Διαβάστε ακόμη: Πώς θα ζεσταθείτε με ρεύμα και δεν θα «καεί» η τσέπη σας

3) Η πρόσβαση της κοινής επιχείρησης στις εγκαταστάσεις και υποδομές της ΔΕΗ A.E. ή των θυγατρικών/συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό εύλογους και μη εισάγοντες διακρίσεις εμπορικούς-συναλλακτικούς όρους (ισότιμη και μη προνομιακή πρόσβαση).

4) Η Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. θα διαθέτει και θα στηρίζει τις λειτουργίες της σε αυτόνομα συστήματα (ιδίως αυτόνομο μηχανογραφικό σύστημα).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απείλησε πρόστιμο μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που ανέλαβαν τις δεσμεύσεις.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ κατά 13.625.000 ευρώ, με έκδοση 13.625.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ και τιμή διάθεσης 3,20 ευρώ εκάστη και τον σχηματισμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 29.975.000 ευρώ, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ.