Έκδοση ομολογιακού 100 εκατ. ευρώ από το Ιατρικό Αθηνών

Η Ιατρικό Αθηνών προχώρησε στην υπογραφή προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, EFG Euroibank Ergasias AE και Alpha Τράπεζα, με διαχειρίστρια την τελευταία, συνολικής ονομαστικής αξίας 100.290.492 ευρώ. 

Το νέο ομολογιακό δάνειο προβλέπει περίοδο αποπληρωμής έως το 2026 και με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμα έτη. 

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανεισμού καθώς και των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανείων.