Έκδοση «πράσινου» ομολόγου ύψους 6,5 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο έχει διάρκεια επτά έτη, ετήσιο επιτόκιο 5,50% και η περίοδος εκτοκισμού είναι κάθε έξι μήνες.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), ύψους 6.500.000 ευρώ από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, μητρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε η περίοδος κάλυψης του ΚΟΔ της ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ όπου διατέθηκαν, με ιδιωτική τοποθέτηση, συνολικά 6.500 κοινές ονομαστικές άυλες ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία, με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 6.500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΚΟΔ της ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ είναι επί της ουσίας ένα «πράσινο» ομόλογο – green bond, καθώς τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην «πράσινη» οικονομία και συγκεκριμένα για τη συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της υλοποίησης έργου ανέγερσης αιολικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής μέσω θυγατρικής της εταιρείας.

Το ΚΟΔ έχει διάρκεια επτά έτη, ετήσιο επιτόκιο 5,50% και η περίοδος εκτοκισμού είναι κάθε έξι μήνες. Η ημερομηνία έκδοσης του ΚΟΔ ορίστηκε η 22η Δεκεμβρίου 2017.

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, η οποία έχει αναλάβει και το ρόλο του εκπροσώπου ομολογιούχων και πληρεξούσιου καταβολών.

Η ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία τελεί υπό την έγκριση του ΧΑ.

Ο Όμιλος εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στον ενεργειακό και εμπορικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα του Ομίλου στον ενεργειακό κλάδο αφορά στην κατασκευή ως κεντρικός ανάδοχος (BOP-EPC), στη συντήρηση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών πάρκων, σταθμών βιομάζας-βιοαερίου καθώς και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Όσον αφορά στην δραστηριότητα του ομίλου στον εμπορικό κλάδο, αυτή συνίσταται στην εμπορία συστημάτων μίας εξαιρετικά ανερχόμενης τεχνολογίας ΑΠΕ & εξοικονόμησης ενέργειας για τον κτιριακό τομέα, των αντλιών θερμότητας. Στην τεχνολογία αυτή, η οποία εφαρμόζεται σε κτίρια κάθε μεγέθους και χρήσης (ξενοδοχεία, κατοικίες, γραφεία, αεροδρόμια), ο όμιλος κατέχει μακροχρόνια εμπειρία, παρέχοντας και ειδικευμένες υπηρεσίες μελέτης – εφαρμογής.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας συνίσταται κυρίως στην υλοποίηση επενδύσεων, μέσω των θυγατρικών της, που θα αφορούν στην ανάπτυξη και λειτουργία νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα επόμενα έτη η επενδυτική πολιτική του Ομίλου έχει ως στόχο την υλοποίηση της επένδυσης που σχετίζεται με την έκδοση του ΚΟΔ, αλλά και του υπόλοιπου επενδυτικού του πλάνου στις ΑΠΕ, το οποίο βρίσκεται σε προ-κατασκευαστικό στάδιο.