ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Μειωμένα έσοδα και κέρδη το 2015

Μειωμένος ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2015.

Μείωση 0,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το 2015, ο οποίος ανήλθε σε 1.533,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.544,5 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014.Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) διαμορφώθηκαν, για τη χρήση 2015, στα 28,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 49,3%, σε σχέση με τη χρήση 2014, που ήταν 56,9 εκατ. ευρώ.

Περιλαμβάνουν, όμως, απομειώση ποσού (α) 37,2 εκατ. ευρώ συμμετοχών του ομίλου σε εταιρείες μεταλλείων (β) 14,1 εκατ. ευρώ ακινήτων του ομίλου και (γ) 7 εκατ. ευρώ συμμετοχής του ομίλου σε εταιρεία ενέργειας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα. Χωρίς το συνυπολογισμό των προαναφερόμενων απομειώσεων, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2015 θα ανέρχονταν στα 87,1 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 154,5 εκατ. ευρώ έναντι των 162,6 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2014, μειωμένα κατά 4,9%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, για τη χρήση 2015, ανήλθαν σε ζημίες 53,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,8 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2014.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε ζημίες 90,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 106,1 εκατ. ευρώ (εκτός από τις προαναφερόμενες απομειώσεις συνολικού ποσού 58,3 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν και ποσό επιβάρυνσης 5,5 εκατ. ευρώ, από επίδραση της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόμενη φορολογία) έναντι ζημιών 51,6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,615 ευρώ έναντι ζημιών 0,299 ευρώ για τη χρήση 2014.

Ειδικότερα:

O κατασκευαστικός κλάδος του ομίλου (κατασκευή και λατομεία), για τη χρήση 2015, παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.161,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.170,9 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2014, σημειώνοντας μείωση 0,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες 39,9 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν, όμως, απομείωση αξίας συμμετοχής σε εταιρείες μεταλλείων ποσού 37,2 εκατ. ευρώ) έναντι ζημιών 31,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 63,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 45,8 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2014. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 3,3 δισ. ευρώ, με το 53% να προέρχεται από έργα στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 253 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων παρουσίασε στη χρήση 2015 ενοποιημένα έσοδα 206 εκατ. ευρώ έναντι 206,6 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2014, οριακή μείωση 0,3%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στα 58,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12%, έναντι των 66,7 εκατ. ευρώ πέρυσι (που, όμως, περιελάμβαναν έκτακτα κέρδη 11,5 εκατ. ευρώ από τη ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ). Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνουν, όμως, επιβάρυνση 7,6 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της μεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 26% στο 29% στην αναβαλλόμενη φορολογία) έναντι κερδών 21 εκατ. ευρώ στη χρήση 2014.

Ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσίασε κύκλο εργασιών, το 2015, 118,2 εκατ. ευρώ έναντι 128,1 εκατ. ευρώ για το 2014, μειωμένος κατά 7,7%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 18,2 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,5% και τα κέρδη μετά από φόρους στα 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,3%.

Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε το 2015 ενοποιημένα έσοδα 40,1 εκατ. ευρώ έναντι 31,7 εκατ. ευρώ, το 2014, αυξημένα κατά 26,3%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 19,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 50,5%, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται, για τη χρήση 2015, στο 49% έναντι 41,2% πέρυσι. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110,7%.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε στη χρήση 2015 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ, την περυσινή χρήση, αυξημένα κατά 13,9%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3,7 εκατ. ευρώ (που περιλαμβάνουν, όμως, έκτακτα κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ από αποζημιώσεις, αλλά και επιβάρυνση απομείωσης αξίας ακινήτων ποσού 2,3 εκατ. ευρώ) έναντι ζημιών 0,2 στη χρήση του 2014 και κέρδη μετά από φόρους 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ για το 2014.

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του ομίλου, στις 31.12.2015, διαμορφώθηκε στα 527,2 εκατ. ευρώ έναντι 414,3 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2014.Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, υπήρξαν έσοδα 0,2 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2015, όπως και στην προηγούμενη χρήση 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 30,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ, επίσης τα προ φόρων σε ζημίες 16,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,2 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους σε ζημίες 17,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,2 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση 2014.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.