Ελλάκτωρ: Στροφή σε έργα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προτεραιότητα η κερδοφορία

Τι αναφέρει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του για τη νέα στρατηγική που θα ακολουθήσει. 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με Δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στις 25.07.2018 στην ιστοσελίδα του Χ.Α., αναφέρει τα εξής:

Οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, στο πλαίσιο του αιτήματός τους για πλήρη αλλαγή του ΔΣ της Εταιρείας, ανέφεραν επιγραμματικά τις αρχές και τους κύριους άξονες στους οποίους θα βασισθεί το μελλοντικό στρατηγικό πλάνο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, υπό την προτεινόμενη από αυτούς νέα Διοίκηση:

• Η αναδιοργάνωση του Ομίλου θα εστιάσει στην αφαίρεση των στεγανών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική επίτευξη συνεργειών, ενώ εντός 90 ημερών θα τοποθετηθούν καταξιωμένα στελέχη στις βασικές θέσεις από όπου σήμερα απουσιάζουν, όπως αυτή του Chief Financial Officer.

• Η αναδιάρθρωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε επίπεδο νομικών οντοτήτων θα στοχεύσει στον εξορθολογισμό της φορολογικής βάσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

• Ως προς το στρατηγικό πλάνο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η εστίαση παραμένει σε κατασκευή (προβλέποντας την εξυγίανση της ΑΚΤΩΡ ώστε αυτή να μπορεί να δραστηριοποιείται κερδοφόρα στο εξωτερικό), παραχωρήσεις, διαχείριση απορριμμάτων και αιολικά πάρκα.

Ειδικότερα ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες σε κάθε μία από τις επιμέρους δραστηριότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναφέρθηκαν τα εξής:

• Κατασκευή: προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι απλής αύξησης του ανεκτέλεστου, εστίαση σε έργα που η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εμπειρίας κι ανάδειξη νέων ανθρώπων μέσα από την εταιρεία σε θέσεις κλειδιά, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση των εμπειρότερων στελεχών.

• Παραχωρήσεις: επέκταση των ώριμων παραχωρήσεων και κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στον τομέα των παραχωρήσεων για τη διεκδίκηση νέων έργων υπό παραχώρηση.

• Αιολικά πάρκα: υλοποίηση του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου κι αξιοποίηση των προβλεπόμενων θετικών ταμειακών ροών.

• Περιβάλλον (διαχείριση απορριμμάτων): αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας και διεκδίκηση των πολλαπλών ευκαιριών που υπάρχουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

• Υπόλοιπες δραστηριότητες: επανεξέταση του επιχειρηματικού μοντέλου στο real estate κι εξέταση ευκαιριών ρευστοποίησης μη στρατηγικών δραστηριοτήτων.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για το νέο και πλήρες στρατηγικό πλάνο όταν αυτό τεθεί υπόψη και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναφέρει η εταιρία.

Σχετικά άρθρα