Επιχειρηματικά «κόκκινα» δάνεια ύψους 535 εκατ. ευρώ πούλησε η Τράπεζα Πειραιώς

Το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε €240 εκατ. ευρώ.

Σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) πιστωτικής απαίτησης €535 εκατ. ή €507 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η συμφωνία πραγματοποιήθηκε με εταιρεία συνδεδεμένη με την Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), μεικτής λογιστικής αξίας €507 εκατ. και συνολικής πιστωτικής απαίτησης €535 εκατ., στις 31/10/2018 (ημερομηνία αποκοπής του χαρτοφυλακίου). Το τίμημα για τη συναλλαγή
ανέρχεται σε €240 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η επίδραση της συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της 31 Μαρτίου 2019, αναμένεται να είναι κεφαλαιακά ουδέτερη, ενώ παράλληλα θα μειώσει το δείκτη ΝΡΕ της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.