Έρευνα ΓΣΕΕ: Υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων με χαμηλή απορρόφηση στην ελληνική αγορά εργασίας

Έρευνα ΓΣΕΕ: Υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων με χαμηλή απορρόφηση στην ελληνική αγορά εργασίας
Photo: pixabay.com

Παρά το υψηλό επίπεδο του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα στην πληροφορική, η απορρόφηση στην αγορά εργασίας είναι χαμηλή. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ με τίτλο «Ενήλικες και προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης στην περίοδο της πανδημίας: Η πρόκληση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Βασικά μεγέθη, εμπειρικά στοιχεία, συγκριτικές αναφορές».

Συγκεκριμένα, στην έρευνα αποτυπώνεται η αύξηση της τηλεκπαίδευσης εν μέσω πανδημίας. Στην Ελλάδα, από το 2015 έως και το 2019 το ποσοστό των ενηλίκων που πραγματοποίησαν κάποια δραστηριότητα εκμάθησης μέσω Διαδικτύου κυμαινόταν σε σταθερά περίπου επίπεδα γύρω στο 8%, ενώ το 2020 διαμορφώθηκε στο 12%. Στην Ε.Ε.-27 η τάση του συγκεκριμένου δείκτη είναι αυξητική από το 2017 κι έπειτα, ενώ το 2020 το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώνεται στο 25%, διπλάσιο δηλαδή του αντίστοιχου της Ελλάδας.

Παράλληλα, στην Ελλάδα το ποσοστό συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης τη δεκαετία 2010-2020 κυμαίνεται περίπου στο 4%, τιμή που απέχει κατά πολύ από τον τιθέμενο στόχο (15%) της ευρωπαϊκής ατζέντας (2010), αλλά και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ο οποίος το 2020 έχει διαμορφωθεί στο 9,2%. Η χώρα μας το 2020 σημειώνει ποσοστό συμμετοχής 4,1%, καταλαμβάνοντας μία από τις χαμηλότερες θέσεις στη σειρά κατάταξης (22η) μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Η πανδημία έπληξε σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες, σε αντίθεση με την Ε.Ε. όπου οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν διαφοροποιούνται μεταξύ των δύο φύλων.

Από την άλλη, σύμφωνα με τον δείκτη ψηφιακών δεξιοτήτων της Eurostat (DSI), μόλις το 52% του ενήλικου πληθυσμού (25-64 ετών) της χώρας μας αποτιμάται ότι κατέχει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό που υπολείπεται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες του ευρωπαϊκού μέσου όρου (61%).

Ως προς την αγορά εργασίας, το 2020 στην Ελλάδα η απασχόληση των ατόμων με εξειδίκευση στις τεχνολογίες πληροφορικής ήταν 79.300 άτομα, που αντιστοιχούν στο 2% – το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.-27. Μάλιστα, το μερίδιο των απασχολούμενων με εξειδίκευση στις ΤΠΕ ατόμων επί της συνολικής απασχόλησης στη χώρα καταγράφει πτώση κατά 4,8% σε σχέση με το 2019, όταν όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη (με εξαίρεση τη Μάλτα) καταγράφουν αύξηση της συγκεκριμένης αναλογίας.

Εμπλουτισμός γνώσεων

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στο σύνολο της Ε.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, υλοποίησε προγράμματα κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη ή τον εμπλουτισμό των γνώσεων του προσωπικού της σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 12%, με τη χώρα να κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των «27», έχοντας πίσω της τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Σχεδόν μία στις πέντε επιχειρήσεις στο σύνολο της Ε.Ε. αλλά και στην Ελλάδα απασχολεί άτομα με εξειδίκευση στις ΤΠΕ. Από τις επιχειρήσεις που διέθεταν κενές θέσεις εργασίας για άτομα με εξειδίκευση στις ΤΠΕ, δυσκολεύθηκαν να τις καλύψουν σε ποσοστό 55% στην Ε.Ε. και 35% αντίστοιχα στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, ανάμεσα στις δυσκολίες που οι επιχειρήσεις αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν για την κάλυψη των θέσεών τους πρώτη θέση καταλαμβάνουν σε ποσοστό 69% «οι υψηλές μισθολογικές προσδοκίες των ενδιαφερομένων», η έλλειψη σχετικής εργασιακής τους εμπειρίας (63%) και η έλλειψη προσόντων/τίτλων σχετικών με τις ΤΠΕ (54%).

Σε ό,τι αφορά την αυτοαξιολόγηση του επιπέδου των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 48% δήλωσαν πως διαθέτουν ανώτερες έως πολύ ανώτερες ψηφιακές δεξιότητες ως προς τις απαιτήσεις της εργασίας τους, σε αντίθεση με το 15% εκείνων που θεωρούν πως διαθέτουν κατώτερες έως πολύ κατώτερες ψηφιακές δεξιότητες.