ESG και μεταλλευτικός κλάδος: Από τη θεωρία στην πράξη

ESG και μεταλλευτικός κλάδος: Από τη θεωρία στην πράξη
Με ποιόν τρόπο η Ελληνικός Χρυσός εντάσσει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της τις αρχές της βιωσιµότητας.

Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και τα κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) δεν είναι µια καινούργια έννοια. Στην πραγµατικότητα, αποτελούν µέρος πολλών συζητήσεων στον κόσµο των επιχειρήσεων εδώ και µερικά χρόνια. Τον τελευταίο καιρό, µάλιστα, έχει αυξηθεί η ανάγκη ενσωµάτωσης αυτών των δεσµεύσεων στις κεντρικές επιχειρηµατικές λειτουργίες, αφενός λόγω των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, αφετέρου λόγω της απαίτησης επενδυτών και κοινωνίας για βιώσιµες, ηθικές και διαφανείς επιχειρηµατικές πρακτικές.

Ο µεταλλευτικός κλάδος, ιστορικά, έχει δεχθεί έντονες πιέσεις προκειµένου να βελτιωθεί στις επιδόσεις του όσον αφορά τα κριτήρια ESG, ώστε να συµβαδίζει µε τις ταχέως µεταβαλλόµενες προσδοκίες των ενδιαφεροµένων µερών και χρηµαταγορών.

Για να περάσουν, λοιπόν, οι εταιρείες του κλάδου από τη θεωρία στην πράξη, πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται µε τα ESG, γεγονός που απαιτεί λειτουργικά µοντέλα που διευκολύνουν τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων, καθώς και µια σαφή δοµή εταιρικής διακυβέρνησης.

Μεταλλευτικές εταιρείες όπως η Ελληνικός Χρυσός, που δραστηριοποιείται στη ΒΑ Χαλκιδική, λαµβάνουν ενεργά µέτρα σχετικά µε τα ESG, συµπεριλαµβανοµένων του προσδιορισµού των προτεραιοτήτων τους, καθώς και της µέτρησης, καταγραφής και δηµοσιοποίησης των επιδόσεών τους.  Ειδικότερα, η Ελληνικός Χρυσός ενσωµατώνει στην πράξη τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου, µε στόχο την ανάπτυξη µιας βιώσιµης και µακροπρόθεσµα ωφέλιµης επένδυσης για όλους.

Γι’ αυτό τον σκοπό, από το 2021 η εταιρεία έχει θέσει τα θεµέλια για την ενσωµάτωση των ESG κριτηρίων στην καθηµερινή της πρακτική µε το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Βιωσιµότητας (SIMS), το οποίο καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της προς την επίτευξη των επιµέρους στόχων βιώσιµης ανάπτυξης.

Υπεύθυνη μεταλλευτική

Με την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η Ελληνικός Χρυσός δεσµεύτηκε για την αποκατάσταση των περιοχών εντός και γύρω από τα µεταλλεία που επηρεάζονται από τη µεταλλευτική δραστηριότητα. Γι’ αυτό τον σκοπό, εφαρµόζει στην πράξη την Παράλληλη Αποκατάσταση, υλοποιώντας εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη φυσική της κατάσταση όπου ολοκληρώνεται η µεταλλευτική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η εταιρεία πραγµατοποιεί ένα αρκετά δύσκολο και σύνθετο έργο, αυτό της περιβαλλοντικής αποκατάστασης περιοχών από προγενέστερη µεταλλευτική δραστηριότητα άλλων ιδιοκτητών, το οποίο αποτελεί το µεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραµµα που έχει πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Έως σήµερα έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση της περιοχής από 3 εκ. τόνους µεταλλευτικών καταλοίπων από παλαιότερη µεταλλευτική δραστηριότητα πολλών δεκαετιών. Ένας από αυτούς τους χώρους έχει δώσει τη θέση του σε ένα από τα µεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, το οποίο φιλοξενεί 1.000.000 φυτά ενδηµικών και τοπικών ειδών, που θα αξιοποιηθούν στα έργα αποκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου.

Για να διασφαλίσει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, η εταιρεία εφαρµόζει το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πιο εξελιγµένα προγράµµατα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη, µε πάνω από 400 σηµεία περιβαλλοντικού ελέγχου, µε µετρήσεις αναρτώµενες σε πραγµατικό χρόνο σε ειδική ανοιχτή πλατφόρµα στο Διαδίκτυο, η οποία είναι προσβάσιµη απʼ όλους.

Αξίζει να σηµειωθεί πως το υπερσύγχρονο µεταλλείο των Σκουριών θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει µε τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο σχεδιασµός του έργου περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την εφαρµογή της καινοτόµου µεθόδου ξηρής απόθεσης µεταλλευτικών καταλοίπων που επιτρέπει την ασφαλή διαχείρισή τους, µε αποτέλεσµα το έργο να έχει µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα έως και 40%. Στην πράξη αυτή η µείωση µεταφράζεται στην απελευθέρωση της κοιλάδας του Λοτσάνικου Ρέµατος, που, σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό πριν την εφαρµογή αυτής της τεχνολογίας, προοριζόταν να µετατραπεί σε χώρο υγρής απόθεσης µεταλλευτικών καταλοίπων.

Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης διασφαλίζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελληνικός Χρυσός.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα και περιλαμβάνει τη λίστα με τις πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες στην Ελλάδα.

**Φωτογραφία: Προσωπικό αρχείο