ΕΥΔΑΠ: Αύξηση εσόδων με μειωμένα κέρδη το α’ εξάμηνο

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ αυξήθηκε κατά 4,4% στα 158,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 42,8% στα 14,3 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη για την επισφάλεια των πελατών αυξήθηκε στα 17,2 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, χαρακτηρίστηκε από τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του covid-19. Ωστόσο η ΕΥΔΑΠ ανταποκρίθηκε άμεσα στις έκτακτες συνθήκες υλοποιώντας με επιτυχία ειδικά επιχειρησιακά πλάνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2020 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,4% (6,6 εκατ. ευρώ) στα 158,3 εκατ. ευρώ από 151,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 2,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων, που διέκοψαν την δραστηριότητά τους, υπήρξε μείωση στην κατανάλωση πελατών που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικού τιμολογίου. Αντίθετα υπήρξε αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες και κυρίως στην οικιακή κατανάλωση λόγω των αυξημένων αναγκών αντισηψίας αλλά και του αυξημένου χρόνου παραμονής στο σπίτι.

Το λειτουργικό κόστος χωρίς την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαμορφώθηκε στα 123,1 εκατ. ευρώ από 126,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 3,2 εκατ. ευρώ ή -2,6%.  Ωστόσο λόγω της αύξησης της πρόβλεψης για την επισφάλεια των πελατών (απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) η οποία ανήλθε στα 17,2 εκατ. ευρώ από -1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (+19 εκατ. ευρώ), σημειώθηκε αύξηση στο λειτουργικό κόστος κατά 12,7% (+16 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας αλλά και στην επανεξέταση της πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων που είχε σχηματιστεί την 31/12/2019 στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.

Τα ανωτέρω μεγέθη ενδέχεται να βελτιωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, η πορεία των εισπράξεων είναι σταθερά ανοδική από τον Ιούνιο, γεγονός που δείχνει τις προσπάθειες της Εταιρείας να υπάρξει εξομάλυνση μέχρι το τέλος του έτους. Σημειώνουμε ότι από τις 30 Ιουνίου  μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου, η βελτίωση  των εισπράξεων έχει ξεπεράσει το 50%.  Ειδικότερα, ενώ στις 30 Ιουνίου 2020 η σωρευτική διαφορά των εισπράξεων συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2019 ήταν στα -18,7 εκατ. ευρώ, στις 17 Σεπτεμβρίου η διαφορά ήταν στα -9,1 εκατ. ευρώ. Η μέγιστη σωρευτική διαφορά που σημειώθηκε ήταν -26,1 εκατ. ευρώ, στις 14 Μαΐου 2020.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους επηρέασε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση κατά 21,8%  (10,2 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 36,7 εκατ. ευρώ από 46,9  εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 23% από 31%.

Επίσης πτώση παρουσιάστηκε στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 18,6 εκατ. ευρώ  από 27,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 12% από 18% το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 24 εκατ. ευρώ από 34,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 30,4%.

Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 14,3 εκατ. ευρώ από 25,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 42,8%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε  στο 9% από 17% κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε 34,3 εκατ. ευρώ από 47,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές στα -5.234 χιλιάδες ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -10.286 χιλιάδων ευρώ και των εισπραχθέντων τόκων ύψους +4.234  χιλιάδων ευρώ) από – 1.240 χιλιάδες ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή της Αθήνας για την επόμενη εικοσαετία, η Εταιρεία και το αρμόδιο Υπουργείο επεξεργάζονται τις παραδοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμής του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο αυτή.

Επίσης, σχετικά με το τίμημα του αποληφθέντος νερού από 1/7/2013 έως 30/6/2020, η εταιρεία στο πλαίσιο των προσπαθειών της για λύση και οριστική διευθέτηση της σχετικής εκκρεμότητας συνεχίζει να εξετάζει, με την συνδρομή οικονομικών, τεχνικών και νομικών συμβούλων όλες τις παραμέτρους της απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος, όπως προβλέπεται στην από 09.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία και την ΚΥΑ 135275/22.5.17, της δυνατότητας ανάκτησης από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ του όποιου επιπλέον κόστους αδιύλιστου ύδατος τυχόν προσδιορισθεί, για την παραπάνω περίοδο. Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την διευθέτηση της υπόθεσης, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.