Ευρωπαϊκή δήλωση ΦΠΑ;

REUTERS

Τη θέσπιση μιας τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ που θα αντικαταστήσει τις εθνικές δηλώσεις πρότεινε σήμερα η Κομισιόν.

Την πρωτοβουλία για την θέσπιση μιας νέας τυποποιημένης δήλωσης ΦΠΑ που θα μπορούσε να ισχύει σε όλη την Ε.Ε. πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως δήλωσε ο επίτροπος Φορολογίας Άλγκιρντας Σέμετα, από τη θέσπιση ενός τέτοιου μέτρου, που έχει σαν στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, και τη διευκόλυνση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών υπηρεσιών της Ε.Ε., οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν μέχρι και κατά 15 δισ. ευρώ ετησίως.

Η σημερινή πρόταση προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο τις υποβάλουν. Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ –η οποία θα αντικαταστήσει τις εθνικές δηλώσεις ΦΠΑ– θα διασφαλίζει ότι θα ζητούνται από τις επιχειρήσεις τα ίδια βασικά στοιχεία, εντός των ίδιων προθεσμιών σε όλη την Ε.Ε.. Δεδομένου ότι η συμμόρφωση με απλούστερες διαδικασίες είναι ευκολότερο να επιτευχθεί και να ελεγχθεί, η σημερινή πρόταση αναμένεται επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ και να αυξήσει τα δημόσια έσοδα.

«Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ είναι επωφελής για όλους. Οι επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε απλούστερες διαδικασίες, μειωμένο κόστος και λιγότερη γραφειοκρατία. Οι κυβερνήσεις θα διαθέτουν ένα νέο εργαλείο το οποίο θα διευκολύνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τον ΦΠΑ και θα αυξήσει τα έσοδά τους. Με τη σημερινή πρόταση, επομένως, εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας αφενός για δημιουργία ενιαίας αγοράς φιλικής προς τις επιχειρήσεις και αφετέρου για βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης στην Ε.Ε.», δήλωσε ο επίτροπος Σεμέτα.

Διαβάστε ακόμη: Με αυστηρά κριτήρια θα ελέγχουν τις ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, κάθε χρόνο υποβάλλονται από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους 150 εκατομμύρια δηλώσεις ΦΠΑ στις εθνικές φορολογικές υπηρεσίες. Με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, οι ζητούμενες πληροφορίες, η μορφή των εθνικών εντύπων και οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ποικίλλουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Κατά συνέπεια, οι δηλώσεις ΦΠΑ για διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελούν μια περίπλοκη, δαπανηρή και επαχθή διαδικασία. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη διαμαρτυρήθηκαν επίσης για τη δυσκολία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ΦΠΑ, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας.

Η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ που πρότεινε η Επιτροπή, απλουστεύει τις πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι επιχειρήσεις στις φορολογικές αρχές. Η δήλωση θα περιλαμβάνει μόνο 5 πεδία που θα υποχρεούνται να συμπληρώνουν οι φορολογούμενοι. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν ορισμένα πρόσθετα τυποποιημένα στοιχεία, με την προϋπόθεση όμως τα προς συμπλήρωση πεδία να μην υπερβαίνουν τα 26. Αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση, όπου ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν τη συμπλήρωση μέχρι και 100 διαφορετικών πεδίων.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ μία φορά τον μήνα, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μία φορά το τρίμηνο. Η υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικής ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, την οποία ζητούν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη, αναμένεται να καταργηθεί. Η πρόταση ενθαρρύνει επίσης την ηλεκτρονική υποβολή, καθώς η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα επιτρέπεται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε όλη την Ένωση. Αυτή η σημαντική απλούστευση της διαδικασίας για τις δηλώσεις ΦΠΑ συμβάλλει στην τήρηση των γενικότερων δεσμεύσεων της Επιτροπής για μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές εντός της ενιαίας αγοράς.

Η πρόταση συμβάλλει επίσης σημαντικά στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και πιο θωρακισμένου έναντι της απάτης συστήματος ΦΠΑ, όπως ορίζεται στη στρατηγική της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ αντιστοιχεί στο 21 % περίπου των εσόδων των κρατών μελών. Ωστόσο, το 2011 δεν μπόρεσαν να εισπραχθούν 193 εκατ. ευρώ . Δημιουργώντας ένα ευκολότερο σύστημα τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για τις υπηρεσίες, η τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ μπορεί να βελτιώσει τη φορολογική συμμόρφωση και να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, η σημερινή πρόταση θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη δημοσιονομική εξυγίανση σε όλη την Ε.Ε. προς όφελος των δημόσιων ταμείων.

Διαβάστε ακόμη: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,6 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο