Φάμελλος: Καταρρέει κάθε αξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη – Έχουμε πληθωρισμό απληστίας

Φάμελλος: Καταρρέει κάθε αξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη – Έχουμε πληθωρισμό απληστίας
Ï ðñüåäñïò ôçò ÊÏ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ-ÐÓ ÓùêñÜôçò ÖÜìåëëïò, ìéëÜåé óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ôçí ðÝìðôç çìÝñá ôçò óõæÞôçóçò ãéá ôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2024, ÁèÞíá, ÊõñéáêÞ 17 Äåêåìâñßïõ 2023. Ìå ôçí ïìéëßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý êáé ôùí áñ÷çãþí ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí ïìÜäùí, ïëïêëçñþíåôáé ôï âñÜäõ óôç ÂïõëÞ, ç ðåíèÞìåñç óõæÞôçóç åðß ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý Ýôïõò 2024. ÁìÝóùò ìåôÜ, èá áêïëïõèÞóåé ç øÞöéóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ìå çëåêôñïíéêÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá, ç ïðïßá åðÝ÷åé èÝóç øÞöïõ åìðéóôïóýíçò óôçí êõâÝñíçóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δριμύ κατηγορώ του προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση της ΝΔ.

Για «αγωνιώδη προσπάθεια» των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας «να πείσουν τους πολίτες ότι η χώρα ζει μία μοναδική εποχή ευημερίας» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Όμως υποστήριξε ο ίδιος, «αυτή η προσπάθειά είναι προφανώς επιτελικά σχεδιασμένη», αλλά «έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που ζουν οι πολίτες».

«Όση προπαγάνδα και να χρησιμοποιείτε δεν μπορείτε να κρύψετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η ακρίβεια, εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής σας», είπε, καταγγέλλοντας έναν «πληθωρισμό απληστίας», δηλαδή, πληθωρισμό «που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα κέρδη των επιχειρήσεων» και δεν είναι «εισαγόμενος». Κατηγόρησε, μάλιστα τη ΝΔ ότι με αυτές τις «στρεβλώσεις της αγοράς» και τα «προβλήματα ανταγωνισμού», «υποφέρει η κοινωνία και οικονομία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Aνδρουλάκης: Κακοπληρωμένες δουλειές, πανάκριβη καθημερινότητα, απουσία κοινωνικής πολιτικής μετά από πέντε χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε μεγάλα γεγονότα της φετινής χρονιάς κατά τα οποία «κατέρρευσε κάθε αίσθημα ασφάλειας, θωράκισης και ανθεκτικότητας» και κυρίως της «αξιοπιστίας» του πρωθυπουργού, από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, μέχρι την οπαδική βία και την ακρίβεια.

«Όμως αυτό που κατέρριψε κάθε έννοια αξιοπιστίας ήταν η απόφαση σας να απορρίψετε την πρόταση για διενέργεια προκαταρκτικής επιτροπής» για τα Τέμπη από τη Βουλή, υπογράμμισε, ενώ σχολίασε πως στην συγκεκριμένη περίπτωση «δεν ισχύει το “καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται”».

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι προωθεί ένα σχέδιο «αδικίας», με «αναδιανομή περιουσιών και εισοδήματος», όπου «λίγοι γίνονται πλουσιότεροι και όλο και περισσότεροι θίγονται γιατί δεν έχουν κολλητό στο σύστημα εξουσίας» και ότι για να τα «καλύψει» όλα αυτά, εφαρμόζει «ένα παράλληλο σχέδιο προπαγάνδας, επηρεασμού των ΜΜΕ και χειραγώγησης της κοινής γνώμης αλλά και αδιαφάνειας και υποβάθμισης των θεσμών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: