Η απάντηση στο µεγαλύτερο πρόβληµα των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων σήµερα

Η CNL Capital ανοίγει το δρόµο στις ελληνικές εταιρείες που αναζητούν κεφάλαια για την ανάπτυξή τους.

Σε µια εποχή που η αγορά «διψά» για ρευστότητα και η αναζήτηση χρηµατοδότησης µέσω παραδοσιακών οδών εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη, µια οµάδα 25 επενδυτών, που διέβλεψαν την ανάγκη για τη δηµιουργία ενός εναλλακτικού φορέα χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, δηµιούργησαν στα µέσα του 2014 τη CNL Capital, την πρώτη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια µετά, η CNL Capital έχει ολοκληρώσει δύο ΑΜΚ, µε τα συνολικά ίδια κεφάλαιά της να ξεπερνούν πλέον τα 4 εκατ. ευρώ από 33 µετόχους. Η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει σε 26 οµολογιακά δάνεια που έχουν εκδοθεί από 19 διαφορετικές εταιρείες, µε συνολικό ποσό επένδυσης που ξεπερνά τα 6,8 εκατ. ευρώ εντός 30 µηνών από την πρώτη επένδυση, χρησιµοποιώντας πλήρως τα υφιστάµενα κεφάλαιά της. Η εταιρεία είναι κερδοφόρα ήδη από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας της, ενώ από φέτος διανέµει και µέρισµα στους µετόχους της. Βασικός στόχος της CNL Capital είναι να υποστηρίζει υγιείς ελληνικές εταιρείες που άντεξαν µέσα στην κρίση και µπορούν να αναπτυχθούν µε την κατάλληλη κεφαλαιακή υποστήριξη. Επενδύει σε Α.Ε., παρέχοντας βραχυχρόνια χρηµατοδότηση (κεφάλαιο κίνησης) έως 1 εκατ. ευρώ, µέσω κάλυψης έκδοσης οµολογιακού δανείου µε αµοιβαία αποδεκτούς όρους, αποδεχόµενη ως εξασφαλίσεις άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως απαιτήσεις από εταιρικούς (Β2Β) πελάτες.

Όπως δηλώνει ο κος Π. Λέκκας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας: «Οι ΜµΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας. Σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον, επικεντρώσαµε τη δραστηριότητά µας στη χρηµατοδότησή τους, έτσι ώστε αυτές να µπορούν απερίσπαστα να εστιάσουν στη βιώσιµη ανάπτυξή τους. Η θετική πορεία των επιχειρήσεων µε τις οποίες συνεργαζόµαστε επιβεβαιώνει ότι τελικά αυτό που χρειάζονται σήµερα περισσότερο από ποτέ είναι µια µικρή ώθηση». 

Και συµπληρώνει ο Δευθύνων Σύµβουλος κος Ν. Χλωρός: «Η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση ΜµΕ που µας προσεγγίζουν για τη χρηµατοδότησή τους δείχνει το µέγεθος του προβλήµατος. Είναι µεγάλη η ικανοποίησή µας, όταν αυτές στρέφονται στη CNL Capital, για τη µοναδικότητα της υπηρεσίας που προσφέρουµε και κυρίως µετά από συστάσεις άλλων εταιρειών που έχουν ήδη συνεργαστεί µαζί µας, έχοντας διαπιστώσει την ευελιξία, την ταχύτητα και την αξιοπιστία µας. Επιβεβαιώνει την αποστολή µας και µας δίνει δύναµη να εντείνουµε την προσπάθειά µας να καλύπτουµε διαρκώς περισσότερες εταιρείες».

* To άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα