Η Forthnet αλλάζει σελίδα: Περνάει στα χέρια των τραπεζών

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Η Forthnet περνά και στην πράξη στα χέρια των τραπεζών μετά την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών Forthnet σε μετοχές της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το 33% των μετόχων περνά στις πιστώτριες τράπεζες και με τον τρόπο αυτό καθίσταται ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, δεδομένου της απομείωσης των συμμετοχών.

Ήδη οι τράπεζες αναζητούν νέα πρόσωπα για τη διοίκηση της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων των τραπεζών στην αναλυτική ανακοίνωση της Forthnet Α.Ε.:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Forthnet A.Ε.

Αθήνα, 1.11.2017

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, συνεπεία όμως ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 233.698.458, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, (στο εξής οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»), οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται= στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»):

1. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την εκπρόσωπο των ομολογιούχων, Τράπεζα Πειραιώς, κατά τη διάρκεια της 4ης περιόδου μετατροπής, η οποία έληξε την 30.10.2017, ασκήθηκαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της Εκδότριας για συνολικά 53.668.147 Μετατρέψιμες Ομολογίες. Τα εν λόγω δικαιώματα μετατροπής ασκήθηκαν ξεχωριστά από καθέναν από τους παρακάτω ομολογιούχους: Τράπεζα Πειραιώς, Attica Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank.

2. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τους ανωτέρω ομολογιούχους των –συνολικά- 53.668.147 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα αυξηθεί κατά € 16.100.444,10 και θα εκδοθούν συνολικά 53.668.147 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του ΜΟΔ, με σχετική απόφασή του θα διαπιστώσει και πιστοποιήσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και την παράδοση στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαπίστωσης και πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεώτερες ανακοινώσεις της.

4. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και δέκα λεπτά του Ευρώ (€49.144.742,10) και θα είναι διαιρεμένο σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οχτακόσιες επτά (163.815.807) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€).

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει».