Η «Παπαστράτος» επιστρέφει στην κερδοφορία μετά από πέντε χρόνια

Η «Παπαστράτος» επιστρέφει στην κερδοφορία μετά από πέντε χρόνια
ÐÝìðôç 4 êáé ÐáñáóêåõÞ 5 Ìáñôßïõ ôï êáðíåñãïóôÜóéï ÐÁÐÁÓÔÑÁÔÏÓ èá ðáñáìåßíåé êëåéóôü- áðüöáóç áíáãêáßá ëüãù ôùí ìåéùìÝíùí ðáñáãùãéêþí áíáãêþí ðïõ Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ç ðôþóç ôçò áãïñÜò êáðíéêþí ðñïúüíôùí óôçí ÅëëÜäá , ÐÝìðôç 4 Ìáñôßïõ 2010 . ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÁÔÅÑÉÍÁ ÍÏÌÉÊÏÕ

Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης για το 2014 έφτασαν τα 4,6 εκατ. ευρώ.

Καθαρά κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ για το 2014 σε σχέση με ζημιές 13,8 εκατ. ευρώ το 2013 ανακοίνωσε η Παπαστράτος για την οικονομική χρήση του 2014. Με τον κύκλο εργασιών (μετά φόρου) στα 1,3 δισ. ευρώ, σταθερό σε σχέση με το 2013, οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν στα 202,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 25%, λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Παπαστράτος επιστρέφει στην κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2009, οπότε και ξεκίνησε η τεράστια μείωση της νόμιμης αγοράς καπνικών προϊόντων, που έχει ξεπεράσει το 50%, μέχρι σήμερα, ως αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης του κλάδου και της επακόλουθης αύξησης του λαθρεμπορίου.

Το 2014, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά, ενώ, ταυτόχρονα, διεύρυνε το εξαγωγικό της έργο τόσο με τη μεταφορά παραγωγής στην Ελλάδα για την κάλυψη αναγκών 30 αγορών, παγκοσμίως όσο και με τη μετατροπή των αποθηκών της στο Αγρίνιο σε πανευρωπαϊκό κέντρο αποθήκευσης και εξαγωγών ανατολικών καπνών για περισσότερα από 10 εργοστάσια της μητρικής της εταιρείας Philip Morris International.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος, Νικήτας Θεοφιλόπουλος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, δήλωσε: «Τα κερδοφόρα αποτελέσματα του 2014 μας χαροποιούν ιδιαίτερα και δικαιώνουν την απόφασή μας να συνεχίσουμε το επενδυτικό μας πλάνο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ενισχύοντας το εργοστάσιο, διατηρώντας τις δεσμεύσεις μας προς τους εργαζόμενούς μας και υποστηρίζοντας την προσπάθεια της χώρας για την έξοδο από την κρίση».