Κατά 2,10 φορές καλύφθηκε η Δημόσια Προσφορά της Entersoft

Από επιτυχία στέφθηκε η Δημόσια Προσφορά της Entersoft.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος της Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών της εταιρείας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

Την 26η Φεβρουαρίου 2020, ολοκληρώθηκε η διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, δηλαδή σε εργαζομένους της Εταιρείας («Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων») τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: διατέθηκε το σύνολο των 27.200 μετοχών που προοριζόταν για διάθεση σε εργαζομένους της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, δεν προέκυψαν αδιάθετες μετοχές για να μεταφερθούν στη Δημόσια Προσφορά.

Την 5η Μαρτίου 2020, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 516.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €7,00 ανά Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές). Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για το τμήμα της Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων που απευθύνθηκε σε εργαζόμενους της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ €6,30 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης).

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε Ευρώ €3.788.960 (Δημόσια Προσφορά (€7,00*516.800), Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων σε 50 εργαζόμενους (€6,30*27.200 μετοχές). Αναλυτικότερα, 134.618 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 26,05% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 382.182 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 73,95% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 952.586 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 382.182 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 2,49 φορές περίπου. Συνολικά, υποβλήθηκαν 23 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών.

Η συνολική ζήτηση από τις 242 αιτήσεις Ιδιωτών Επενδυτών, που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 134.618 Νέες Μετοχές. Συνεπώς, η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 1.087.204 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις συνολικά κατανεμηθείσες μετοχές στις κατηγορίες αυτές, ήτοι 516.800 Νέες Μετοχές, κατά 2,10 φορές περίπου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Μετοχών.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει ως εξής: