Καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties στο α’ τρίμηνο

Καθαρά κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties στο α’ τρίμηνο

Τα διαθέσιµα του οµίλου, την 31η Μαρτίου 2016, ανήλθαν στα 70 εκατ. ευρώ από 112 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2015.

Στα 10,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties, για το πρώτο τρίµηνο του 2016. Τα καθαρά κέρδη, µη συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων από αποτίµηση, ανήλθαν στα 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών µεγεθών του οµίλου, κατά το πρώτο τρίµηνο του 2016, σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήταν η ακόλουθη:

Τα έσοδα από µισθώµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 11% (15,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ), κυρίως, λόγω της ενσωµάτωσης των εσόδων, προερχοµένων από τις επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2015, καθώς και της νέας επένδυσης επί ακίνητου στη Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 68, που πραγµατοποιήθηκε το 2016.

Τόσο οι χρεωστικοί τόκοι (0,41 εκατ. ευρώ έναντι 0,49 εκατ. ευρώ) όσο και οι πιστωτικοί τόκοι (0,06 εκατ. ευρώ έναντι 0,25 εκατ. ευρώ) µειώθηκαν, λόγω των µειωµένων κεφαλαίων και των πτωτικών επιτοκίων.

Τα έξοδα φόρων αυξήθηκαν κατά 7% (1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ), κυρίως, λόγω της ενσωµάτωσης των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2015 στον υπολογισµό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Οι βασικοί δείκτες του οµίλου διαµορφώνονται, ως εξής:

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις): 4,7x

∆ανειακές υποχρεώσεις προς σύνολο ενεργητικού: 6%

∆ανειακές υποχρεώσεις προς επενδύσεις: 7%

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 11,2 εκατ. ευρώ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα διαθέσιµα του οµίλου, την 31η Μαρτίου 2016, ανήλθαν στα 70 εκατ. ευρώ από 112 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν στα 57 εκατ. ευρώ από 59 εκατ. ευρώ, την 31η ∆εκεµβρίου 2015. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η µείωση των διαθεσίµων οφείλεται, κυρίως, στη διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού 30,9 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015, καθώς και στην απόκτηση του ως άνω αναφερόµενου ακινήτου.

Την 31η Μάρτιου 2016, η Εσωτερική Αξία του οµίλου (NAV) ανέρχεται στα 854 εκατ. ευρώ ή 8,43 ευρώ ανά µετοχή.