Καθίζηση στην Καλλιρρόης: «Υπεύθυνο» το ριφιφί σε τράπεζα πριν 31 χρόνια

Καθίζηση στην Καλλιρρόης: «Υπεύθυνο» το ριφιφί σε τράπεζα πριν 31 χρόνια
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé óôéãìéüôõðï áðü ôéò åñãáóßåò áóöáëôüóôñùóçò óôçí ïäü Êáëëéñüçò áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò. Óôçí êõñéïëåîßá Üíïéîå ç ãç óôç ìåóáßá ëùñßäá ôïõ ïäïóôñþìáôïò ôçò ïäïý Êáëëéñüçò, óôï ñåýìá áíüäïõ ðñïò ôï ÊáëëéìÜñìáñï ÓôÜäéï ôçò ÁèÞíáò, ðñïêáëþíôáò Ýíôïíá êõêëïöïñéáêÜ ðñïâëÞìáôá óôçí ðåñéï÷Þ. Áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ Ýóðåõóáí óôï óçìåßï óõíåñãåßá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò êáé ôçò ÅÕÄÁÐ ðñïêåéìÝíïõ íá äéáðéóôþóïõí ôá áßôéá ôçò êáèßæçóçò êáé ìå Ýêðëçîç äéáðßóôùóáí ðùò ç ôñýðá ðïõ äçìéïõñãÞèçêå, ïöåßëåôáé óôï ðåñéâüçôï ñéöéöß ðïõ åß÷å ðñáãìáôïðïéçèåß óôï óõãêåêñéìÝíï óçìåßï ðñéí áðü… 31 ïëüêëçñá ÷ñüíéá! Áðü ÷èåò ôï âñÜäõ ðïõ äéáðéóôþèçêå ôï ðñüâëçìá, ç êéíçôïðïßçóç áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò Þôáí Üìåóç. Ôá óõíåñãåßá ôçò ÐåñéöÝñåéáò âñÝèçêáí, áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ, óôï óçìåßï êáé åñãÜóôçêáí êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôçò íý÷ôáò, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï êëåßóéìï ôçò ôñýðáò êáé íá ãßíåé, íùñßò ôï ðñùß, åê íÝïõ ç áóöáëôüóôñùóç. ÐÝìðôç 21 Ìáñôßïõ 2024. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ/STR Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η τρύπα που δημιουργήθηκε, οφείλεται στο περιβόητο ριφιφί που είχε πραγματοποιηθεί το 1992, σε υποκατάστημα της τότε Τράπεζας Εργασίας.

Ένα ριφιφί σε τράπεζα πριν από 31 χρόνια προκάλεσε την καθίζηση στην οδό Καλλιρρόης, προκαλώντας έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε χθες το βράδυ στη μεσαία λωρίδα του οδοστρώματος της οδού Καλλιρόης, στο ρεύμα ανόδου προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της καθίζησης. Με έκπληξη διαπίστωσαν πως η τρύπα που δημιουργήθηκε, οφείλεται στο περιβόητο ριφιφί που είχε πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 1992, σε υποκατάστημα της τότε Τράπεζας Εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι δράστες για να φθάσουν στο υπόγειο θωρακισμένο θησαυροφυλάκιο με τις 1.151 θυρίδες (από τις οποίες παραβίασαν και αφαίρεσαν το πολύτιμο περιεχόμενο από τις 301), είχαν ανοίξει ένα τούνελ που ξεκινούσε από την κοίτη του ποταμού Ιλισού, που περνά κάτω από την οδό Καλλιρόης.

Τα συνεργεία εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το κλείσιμο της τρύπας και να γίνει, νωρίς το πρωί, εκ νέου η ασφαλτόστρωση.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, επί τόσα χρόνια δεν είχε γίνει καμία απολύτως παρέμβαση για την ενίσχυση του οδοστρώματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: