ΚΕΠΕ: Στο 0,5% ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ

ΚΕΠΕ: Στο 0,5% ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ

Το 2014 θα αποτελέσει τη μετάβαση σε καθεστώς ανάπτυξης, σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Στο 0,5% εκτιμά το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ότι θα διαμορφωθεί το 2014, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το έτος 2014 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 0,5%.

Η εκτίμηση αυτή, αναφέρει το ΚΕΠΕ, καταδεικνύει ότι το 2014 θα αποτελέσει έτος μετάβασης από την μακροχρόνια ύφεση, η οποία είχε ξεκινήσει το 2008, σε καθεστώς ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη έναρξη περιόδου ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία εντός του 2014 αντανακλά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά με την εξισορρόπηση των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών, την εξομάλυνση των συνθηκών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, την προώθηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος και την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας.

Με βάση τις προβλέψεις του υποδείγματος για τα τέσσερα τρίμηνα του 2014, καταδεικνύεται η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από την μακροχρόνια ύφεση σε τροχιά ανάπτυξης, από το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από τις εκτιμήσεις θετικών ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για τρία συνεχόμενα τρίμηνα, και δεν βασίζεται απλά και μόνο σε προβλέψεις για ένα ή δυο μεμονωμένα ή/και αποσπασματικά θετικά τρίμηνα. Ειδικότερα, η εκτιμώμενη τριμηνιαία εξέλιξη των ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα του προηγούμενου έτους, καταγράφει την τελευταία αρνητική τιμή της τάξεως του -0,7% στο πρώτο τρίμηνο του 2014, και, μετέπειτα, ανοδική πορεία από 0,1% στο δεύτερο σε 1% στο τρίτο και 1,4% στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, η εκτιμώμενη έναρξη περιόδου ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία εντός του 2014 συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την εξισορρόπηση των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών, την εξομάλυνση των συνθηκών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, την προώθηση καίριων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος και την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας.

Η ως άνω εκτιμώμενη πορεία του ΑΕΠ της χώρας αντικατοπτρίζει την περαιτέρω βελτίωση σημαντικού αριθμού μεταβλητών, οι οποίες αφορούν είτε σε πραγματικά οικονομικά στοιχεία (τουρισμός, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ορισμένες κατηγορίες των λιανικών πωλήσεων και των ΙΧ, επιμέρους δείκτες ανταγωνιστικότητας, όπως οι δείκτες πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και ο δείκτης μοναδιαίου κόστους εργασίας) ή σε έρευνες αγοράς (δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, το εμπόριο και τις κατασκευές, και δείκτης επιχειρηματικού κλίματος).

Παράλληλα αντανακλά την ενίσχυση των σταθεροποιητικών τάσεων σε άλλες μεταβλητές (δείκτες στις κατασκευές, μεμονωμένοι κλάδοι της βιομηχανικής παραγωγής και κατηγορίες του δείκτη παραγγελιών στη βιομηχανία). Ωστόσο, ενσωματώνει και τις συνεχιζόμενες δυσμενείς εξελίξεις ως προς τις βασικές συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης (επενδύσεις, κατανάλωση), την απασχόληση και την ανεργία, αναφέρει το ΚΕΠΕ.

Η ανοδική πορεία του πραγματικού ΑΕΠ εντός του 2014 δύναται να ενισχυθεί περαιτέρω από την ανάκαμψη των επενδύσεων, μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος και της αποκατάστασης των συνθηκών ρευστότητας και χρηματοδότησης, την αύξηση των εξαγωγών αγαθών, μέσω της ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας και της εκτιμώμενης μεγαλύτερης συμβολής των εξαγωγών υπηρεσιών, κυρίως μέσω του τουρισμού, την ανάσχεση της ιδιαίτερα αρνητικής δυναμικής στην αγορά εργασίας, καθώς και την ανοδική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη και τις σχετιζόμενες θετικές προοπτικές. Προς την αντίθετη κατεύθυνση ενδέχεται να λειτουργήσουν παράγοντες όπως η κρίση στην Ουκρανία και τυχόν εγχώριες εξελίξεις που θα σηματοδοτήσουν καθυστερήσεις και αγκυλώσεις στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, εκτιμά επίσης το ΚΕΠΕ.

Διαβάστε ακόμη:

ΙΟΒΕ: Η ελληνική οικονομία κινδυνεύει ακόμη

Μείωση της ανάπτυξης στις χώρες του ΟΟΣΑ το α’ τρίμηνο του 2014

H Bank of America φοβάται πολιτικό «ατύχημα» στην Ελλάδα