Κερδοφορία δίχως αντίκρισμα

Ingram Publishing

Ανάκαμψη των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας 130 επιχειρήσεων το 2013, χωρίς όμως αυτό να αντανακλάται στα τελικά αποτελέσματα των εταιρειών.

Αυξημένες πωλήσεις, αλλά και αυξημένα μεικτά και λειτουργικά κέρδη, που δεν οδήγησαν όμως σε βελτιωμένα τελικά αποτελέσματα, παρουσιάζουν ως σύνολο οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν οικονομική χρήση την 30ή Ιουνίου 2013 ή σε διαφορετική ημερομηνία κατά τα μέσα του περασμένου έτους και έχουν γνωστοποιήσει τα ετήσια οικονομικά τους αποτελέσματα.

Πρόκειται για 130 εταιρείες μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους με συνολικές πωλήσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ, από όλους σχεδόν τους βιομηχανικούς κλάδους, οι οποίες έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς χρήσης για την περίοδο 1.7.2012-30.6.2013 ή για χρονικά παρεμφερή περίοδο είτε σε ιστοσελίδες τους είτε στο ΓΕΜΗ.

Ωστόσο η ανάκαμψη των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας αυτών των 130 επιχειρήσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόκριμα γενικότερης βελτίωσης των συνολικών επιδόσεων του βιομηχανικού τομέα. Μολονότι αντανακλά την ευρύτερη τάση ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών σειράς επιχειρήσεων επηρεάζεται θετικά από την ταυτόχρονη αδρανοποίηση ή έξοδο άλλων ομοειδών επιχειρήσεων από την αγορά, που είναι φυσικό να επιδρούν ανοδικά στην εξέλιξη των πωλήσεών τους, αλλά και του κόστους ανά μονάδα προϊόντος. Πέραν αυτού, οι 130 επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 4% των συνολικών πωλήσεων των ελληνικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι η σημαντική αύξηση των πωλήσεων των εν λόγω επιχειρήσεων εξηγείται, εν μέρει, από τη διόγκωση των εσόδων συγκεκριμένων βιομηχανικών υποκλάδων, όπως οι εταιρείες επεξεργασίας ελαιοκάρπου και εκκόκκισης βάμβακος, που υπερεκπροσωπούνται στο δείγμα των 130 εταιρειών και ευνοήθηκαν από αύξηση των τιμών των προϊόντων τους κατά την περίοδο 1.7.2012-30.6.2013, καθώς επίσης από την υπερεκπροσώπηση βιομηχανικών επιχειρήσεων που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον εμπορικό τομέα.

Διαβάστε ακόμη: Ιστορίες επιχειρηματικού νεποτισμού

Οι επιχειρήσεις αυτές κατέγραψαν, ως σύνολο, αύξηση πωλήσεων 7% (+118,6 εκατ. ευρώ), ισόποση ποσοστιαία αύξηση των μεικτών κερδών (+15,5 εκατ. ευρώ), αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5% (+5,25 εκατ. ευρώ) και μεγαλύτερη αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT), κατά 14% (+8,5 εκατ. ευρώ), λόγω εγγραφής μικρότερων αποσβέσεων. Τα μεικτά κέρδη τους ανήλθαν σε 243,5 εκατ. ευρώ, τα EBITDA σε 112,4 εκατ. ευρώ και τα EBIT σε 68 εκατ. ευρώ.

Επίσης, παρουσίασαν μείωση των συνολικών υποχρεώσεων (-4,4%) και βελτίωση της χρηματοοικονομικής δομής τους, με αύξηση των δεικτών άμεσης και γενικής ρευστότητας, καθώς μειώθηκε ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός τους και αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος. Ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαιά τους ανήλθε σε 41,3%, από 39% έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, η τελική κερδοφορία τους επλήγη από αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες, άλλες, έκτακτες δαπάνες, όπως προβλέψεις για κινδύνους, καθώς και υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, που οδήγησαν σε μείωση αφενός των κερδών προ φόρων κατά 12% (από περίπου 19,1 εκατ. ευρώ σε 16,8 εκατ. ευρώ) και αφετέρου των καθαρών κερδών κατά 66% (από περίπου 8,4 εκατ. ευρώ σε 2,9 εκατ. ευρώ), αφού η πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκε κατά 29%, κυρίως λόγω μεγαλύτερης αναβαλλόμενης φορολογίας.

Διαβάστε ακόμη: Ταχύτερα αναπτυσσόμενο λιμάνι για το 2013 ο Πειραιάς

Ανεξαρτήτως αυτών, όπως προκύπτει από στοιχεία της βάσης βιομηχανικών οικονομικών δεδομένων www.inr.gr, αύξηση των πωλήσεών τους παρουσίασαν οι 79 από τις 130 επιχειρήσεις (60,8%). Παράλληλα, επίσης 79 κατέγραψαν αύξηση των μεικτών κερδών, ενώ αύξηση του μεικτού περιθωρίου μεικτού κέρδους παρουσίασαν 80 (61,5%). Αυξημένα EBITDA είχαν 88 (67,7%), ενώ αυτές που βελτίωσαν και το περιθώριο EBITDA είναι 77 (59,2%). Συγχρόνως, αυξημένα EBIT είχαν 89 (68,5%), ενώ αυτές που βελτίωσαν και το περιθώριο EBIT είναι 81 (62,3%).

Στο επίπεδο της τελικής κερδοφορίας βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) πέτυχαν οι οι 83 από τις 130 επιχειρήσεις (63,8%), ενώ βελτιωμένα τελικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές), μετά την πρόβλεψη για φόρους, είχαν οι 78 (60%).

Κερδοφόρες, με συνολικά καθαρά κέρδη 39,9 εκατ. ευρώ (κέρδη προ φόρων 54,8 εκατ. ευρώ), ήταν οι 82, δηλαδή το 63,1% του συνολικού αριθμού, οι οποίες είχαν συνολικές πωλήσεις 1,23 δισ. ευρώ (69,9% των συνολικών).

Αντιθέτως, ζημιογόνες με καθαρές ζημιές περίπου 37,1 εκατ. ευρώ (ζημιές προ φόρων 38 εκατ. ευρώ), ήταν οι υπόλοιπες 48, δηλαδή το 36,9% του συνολικού αριθμού, οι οποίες είχαν συνολικές πωλήσεις σχεδόν 539,2 εκατ. ευρώ (30,1% των συνολικών).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη: Χρηματοδότηση 700.000 ευρώ από το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας