Κερδοφορία για τον Όμιλο Φειδάκη από τις πωλήσεις στην Ιταλία

Η εύρυθμη λειτουργία του ομίλου αποτυπώνεται στην αύξηση κατά 264,79% των προ φόρων κερδών, τα οποία ανήλθαν στα 2,53 εκατ. ευρώ. 

Αυξημένες κατά 11,54% (από 46,76 εκατ. ευρώ σε 52,16 εκατ. ευρώ) εμφανίζονται οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου F.G. Europe ΑΕ, στο πρώτο εξάμηνο του 2016, με τη σημειωθείσα αύξηση να αποδίδεται στην αύξηση των πωλήσεων του κλιματισμού και, ιδιαίτερα, στην αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, μειωμένα κατά 1,28 εκατ. ευρώ εμφανίζονται τα έσοδα στον τομέα της ενέργειας (από 5,70 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε 4,42 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2016), λόγω των μη ευνοϊκών ανεμολογικών συνθηκών που επικράτησαν το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Η αύξηση των συνολικών πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 4,00% των μικτών κερδών του ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 14,41 εκατ. ευρώ έναντι 13,86 εκατ. ευρώ αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2015, με το συντελεστή μικτού κέρδους να περιορίζεται, ωστόσο, στο 27,63% από 29,63%, το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Τα γενικά έξοδα του εξαμήνου στον όμιλο αυξήθηκαν κατά 8,98%, ανερχόμενα σε 11,37 εκατ. ευρώ έναντι εξόδων 10,43 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015, λόγω, κυρίως της πλήρους δραστηριοποίησης της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία. Παρά την αύξηση των γενικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (ΕBITDA), αυξήθηκαν κατά 16,34% και διαμορφώθηκαν σε 6,71 εκατ. ευρώ από 5,77 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015, με το λειτουργικό περιθώριο να αυξάνεται κατά 0,53 μονάδες, διαμορφούμενο στο 12,86% από 12,33%, το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του ομίλου (έξοδο 1,42 εκατ. ευρώ έναντι εξόδου 2,88 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015), εμφανίζεται σημαντικότατα μειωμένο κατά 50,71%, λόγω μείωσης τόσο των χρηματοοικονομικών εξόδων της μητρικής όσο των χρηματοοικονομικών εξόδων των λοιπών εταιρειών του ομίλου ως αποτέλεσμα της μείωσης του συνολικού τραπεζικού δανεισμού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εύρυθμη λειτουργία του ομίλου αποτυπώνεται στην αύξηση κατά 264,79% των προ φόρων κερδών, τα οποία ανήλθαν στα 2,53 εκατ. ευρώ έναντι 0,69 εκατ. ευρώ, την 30/6/2015, με τα καθαρά μετά από φόρους αποτελέσματα να ανέρχονται σε 1,70 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας ποσού 0,07 εκατ. ευρώ, την 30/6/2015, αντίστοιχα.

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του ομίλου εμφανίζονται οριακά αυξημένες κατά 2,97% (47,73 εκατ. ευρώ, την 30/6/2016, από 46,35 εκατ. ευρώ, την 31/12/2015), κυρίως, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της ιταλικής θυγατρικής.

Αυξημένα κατά 45,16%, λόγω της αύξησης των αποθεμάτων της μητρικής, (κυρίως, λόγω εποχικότητας), εμφανίζονται τα αποθέματα του ομίλου, την 30/6/2016, ανερχόμενα σε 50,74 εκατ. ευρώ έναντι 34,96 εκατ. ευρώ, την 31/12/2015. Το ύψος των αποθεμάτων αναμένεται να μειωθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, ανερχόμενα, την 30/6/2016, σε 20,38 εκατ. ευρώ έναντι 20,62 εκατ. ευρώ αυτών της 31/12/2015.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 14,20% (σε 155,65 εκατ. ευρώ από 136,29 εκατ. ευρώ, την 31/12/2015), λόγω, κυρίως της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι σταθερή πορεία της εταιρείας και του ομίλου θα συνεχισθεί και στο 2ο εξάμηνο του 2016, ευελπιστώντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, τη σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος στην αγορά της Τουρκίας, αλλά και τη βελτίωση των ανεμολογικών συνθηκών, που θα ενισχύσουν τα έσοδα των εταιρειών του ομίλου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

Επίσης, το πρώτο εξάμηνο του 2016, οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 23,43%, ανερχόμενες συνολικά σε 15,96 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων πωλήσεων 12,93 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015. Οι πωλήσεις σε τρίτους εξωτερικούς πελάτες, λόγω, κυρίως της αύξησης των πωλήσεων της θυγατρικής της εταιρείας στην Ιταλία (FG Europe Italia Spa), αυξήθηκαν σημαντικά (12,98%), ανερχόμενες, το πρώτο εξάμηνο του 2016, σε 31,78 εκατ. ευρώ έναντι 28,13 εκατ. ευρώ αυτών του πρώτου εξαμήνου του 2015.

Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού/εσωτερικού, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, διαμορφώθηκε σε 63:37, το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι της σχέσης 70:30 της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά (353,96%), ανερχόμενα σε 1,49 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,33 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, κυρίως, λόγω της μείωσης των γενικών εξόδων της περιόδου κατά 20,11%, αλλά και της μεγάλης μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων της μητρικής εταιρείας κατά 43,88%, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου, σημαντικά αυξημένα κατά 264,79%, ανήλθαν σε 2,53 εκατ. ευρώ έναντι 0,69 εκατ. ευρώ αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2015, λόγω της αύξησης των κερδών της μητρικής, αλλά και της πολύ θετικής πορείας των θυγατρικών, κυρίως στην Ιταλία και, δευτερευόντως, στην Τουρκία, οι οποίες αντιστάθμισαν τη μείωση των εσόδων και των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, των δραστηριοποιούμενων στον τομέα της ενέργειας θυγατρικών εταιρειών, λόγω των μη ευνοϊκών ανεμολογικών συνθηκών της περιόδου.

Σε επίπεδο μητρικής:

Οι πωλήσεις κλιματιστικών, το πρώτο εξάμηνο του 2016, ανήλθαν σε 41,45 εκατ. ευρώ από 41,37 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015, οριακά αυξημένες κατά 0,19%. Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν σημαντικά κατά 26,89%, διαμορφούμενες σε 14,11 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 11,12 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Από τον Οκτώβριο του 2015, οι πωλήσεις κλιματιστικών στην Ιταλία διενεργούνται, μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας FG Europe Italia Spa, με συνέπεια σημαντικό μέρος των πωλήσεων στην εν λόγω αγορά, που, μέχρι τον 06/2015, συνυπολογιζόταν απευθείας στα στοιχεία της μητρικής εταιρείας, να υπολογίζεται πλέον στον κύκλο εργασιών της θυγατρικής και στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου. Έτσι, ενώ οι εξαγωγές εμφανίζονται σχετικά μειωμένες, ανερχόμενες σε 27,34 εκατ. ευρώ από 30,25 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015, οι πωλήσεις στο εξωτερικό, μέσω της F.G. EUROPE και των θυγατρικών της εταιρειών, αυξήθηκαν κατά 12,98%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι λευκές συσκευές ESKIMO έχουν όλο και μεγαλύτερη απήχηση στην εσωτερική αγορά. Η ζήτηση για συσκευές ESKIMO αυξάνεται για 3η συνεχή χρονιά, με τις σχετικές πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 1,85 εκατ. ευρώ από 1,46 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 26,64%.

Η διατήρηση των συνολικών πωλήσεων στα ίδια επίπεδα (43,29 εκατ. ευρώ, τον 06/2016, έναντι 43,18 εκατ. ευρώ, τον 06/2015), σε συνδυασμό με τη μείωση του συντελεστή μικτού κέρδους (από 24,77% διαμορφώθηκε σε 21,36%) είχαν ως αποτέλεσμα την κατά 13,52% μείωση των μικτών κερδών, τα οποία από 10,69 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2015, ανήλθαν σε 9,25 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016. Η σημειωθείσα μείωση του συντελεστή μικτού κέρδους και, κατ’ επέκταση, των αντίστοιχων μικτών κερδών, οφείλεται στην τιμολόγηση από την F.G. Europe AE των πωλήσεων της στην Ιταλία, στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία FG Europe Italia Spa, η οποία και έχει αναλάβει τις πωλήσεις των προϊόντων της εταιρείας στην ιταλική αγορά.

Εξαιτίας της προαναφερθείσας αλλαγής, σημαντική είναι η μείωση των γενικών εξόδων (διοίκηση–διάθεση–λοιπά) κατά 20,11%, με αποτέλεσμα τα γενικά έξοδα της μητρικής εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2016, να περιορισθούν σε 6,75 εκατ. ευρώ έναντι 8,44 εκατ. ευρώ αυτών του πρώτου εξαμήνου του 2015.

Η μείωση των γενικών εξόδων, σε συνδυασμό με τη μικρή αύξηση των συνολικών πωλήσεων, οδήγησε σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας της εταιρείας κατά 11,18%, με το EBITDA να διαμορφώνεται σε 3,35 εκατ. ευρώ από 3,02 εκατ. ευρώ αυτού του πρώτου εξαμήνου του 2015 και το Δείκτη ΕBITDA σε 7,74%, το πρώτο εξάμηνο του 2016, έναντι 6,98% του αντίστοιχου δείκτη του 2015.

Σημαντικά μειωμένο κατά 43,88% εμφανίζεται το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου (έξοδο ποσού 1,13 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχου εξόδου, το πρώτο εξάμηνο του 2015, ποσού 2,02 εκατ. ευρώ), λόγω της θετικής αποτίμησης των χρεογράφων και της μείωσης των απασχολούμενων τραπεζικών κεφαλαίων.

Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, σε συνδυασμό με τη σημειωθείσα μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, οδήγησε σε περαιτέρω σημαντικότατη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας με τα καθαρά προ φόρων και μετά από φόρους κέρδη να διαμορφώνονται στα 1,49 εκατ. ευρώ και 1,06 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2016, έναντι αντίστοιχων αποτελεσμάτων 0,33 εκατ. ευρώ και 0,03 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2015.

Τα αποθέματα της εταιρείας εμφανίζονται αυξημένα κατά 49,77%, ανερχόμενα σε 45,66 εκατ. ευρώ έναντι 30,49 εκατ. ευρώ αυτών της 31/12/2015. Λόγω της εποχικότητας των πωλήσεων στον κλιματισμό, αλλά και του γεγονότος ότι οι συσκευές κλιματισμού αποτελούν το βασικό όγκο των αποθεμάτων της εταιρείας, εκτιμάται ότι, όπως συνέβη και στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, το ύψος των αποθεμάτων θα μειωθεί σημαντικά με τις πωλήσεις του επόμενου διαστήματος.

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμφανίζονται περιορισμένες κατά 8,24%, ανερχόμενες στα 39,41 εκατ. ευρώ έναντι 42,95 εκατ. ευρώ αυτών της 31/12/2015. Η εν λόγω μείωση αποδίδεται, κυρίως, στη μείωση των υπολοίπων του λογαριασμού «Λοιποί Χρεώστες».

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 112,55 εκατ. ευρώ έναντι υποχρεώσεων 94,35 εκατ. ευρώ, την 31/12/2015, λόγω αύξησης των υποχρεώσεων προς το βασικό προμηθευτή της εταιρείας. Οι εν λόγω υποχρεώσεις προβλέπεται να περιοριστούν σημαντικότατα τους αμέσως προσεχείς μήνες, βάσει του προγράμματος πληρωμών που έχει καταρτίσει η εταιρεία.