Κερδοφόρο το Α΄ εξάμηνο για την Trastor

Κερδοφόρο το Α΄ εξάμηνο για την Trastor

Επιστροφή στα κέρδη μετά από μία ζημιογόνο χρονιά.

Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους 11 χιλ. ευρώ παρουσίασε η Trastor, το Α΄ εξάμηνο του 2013, έναντι ζημιών, ύψους 3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας (κεφάλαια από επιχειρηματική λειτουργία -Funds from Operation), για το πρώτο εξάμηνο του 2013, ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ του εξαμήνου του 2012.

Οι ζημιές αποτίμησης της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων, στο Α΄ εξάμηνο του 2013, ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών αποτίμησης 4,6 εκατ. ευρώ, το Α΄ εξάμηνο 2012.

Η πορεία των υπολοίπων βασικών μεγεθών της εταιρείας έχει, ως εξής:

Τα συνολικά έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά ευρω 0,1 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην αναδιαπραγμάτευση των ενοικίων για τις υφιστάμενες μισθώσεις.

Κωνσταντίνος Γεράρδος: Από στρατιώτης, στρατηγός στο Πλαίσιο

Οι λειτουργικές δαπάνες του εξαμήνου ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 15%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σαν αποτέλεσμα των προσπαθειών για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η αξία των ακινήτων, στις 30.06.2013, ανήλθε σε 78,1 εκατ. ευρώ έναντι 79,3 εκατ. ευρώ της 31/12/2012. Αντίστοιχα, την 30.06.2012, η αξία του χαρτοφυλακίου ήταν 74,1 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια του ομίλου είναι μακροπρόθεσμα και ανέρχονται στα 7,4 εκατ. ευρώ.

Στις 30.06.2013, τα διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ.

Η εσωτερική αξία της εταιρείας (NAV), στις 30.06.2013, ανήλθε στα 80,3 εκατ. ευρώ ή 1,46 ευρώ ανά μετοχή έναντι 85,8 εκατ. ευρώ ή 1,56 ευρώ ανά μετοχή της 03.12.2012.