Κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο στη Θεσσαλονίκη

Κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο στη Θεσσαλονίκη
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Óôéãìéüôõðï áðü ôç óôñáôéùôéêÞ ðáñÝëáóç óôï Óýíôáãìá, ãéá ôïí åïñôáóìü ôçò åðåôåßïõ ôçò 25çò Ìáñôßïõ, ÐáñáóêåõÞ 25 Ìáñôßïõ 2022. Ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Áìýíçò ê. Íéêüëáïò Ðáíáãéùôüðïõëïò åêðñïóþðçóå óÞìåñá ôçí ÊõâÝñíçóç óôçí ðáñÝëáóç ãéá ôçí ÅèíéêÞ ÅðÝôåéï ôçò 25çò Ìáñôßïõ 1821, ôçí ïðïßá ðáñáêïëïýèçóåç Á.Å. ÐñïÝäñïò ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò ê. Êáôåñßíá Óáêåëëáñïðïýëïõ. Ôçí ðáñÝëáóç ðáñáêïëïýèçóáí åðßóçò ç Õðïõñãüò ¢ìõíáò ôçò Ãáëëßáò ê. ÖëùñÜíò Ðáñëý (Florence Parly) êáé ï Õðïõñãüò ¢ìõíáò ôçò Êýðñïõ ê. ×áñÜëáìðïò Ðåôñßäçò. Ðáñüíôåò Þôáí åðßóçò ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò Áìýíçò ê. Íéêüëáïò ×áñäáëéÜò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ Óôñáôçãüò Êùíóôáíôßíïò Öëþñïò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÓ ÁíôéóôñÜôçãïò ×áñÜëáìðïò Ëáëïýóçò êáé ï Áñ÷çãüò ÃÅÍ Áíôéíáýáñ÷ïò Óôõëéáíüò ÐåôñÜêçò ÐÍ êáé ï Áñ÷çãüò ÃÅÁ ÁíôéðôÝñáñ÷ïò (É) ÈåìéóôïêëÞò ÌðïõñïëéÜò. ÐáñåõñÝèçóáí åðßóçò åêðñüóùðïé ôùí êïììÜôùí, ÂïõëåõôÝò, óôåëÝ÷ç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò êáé ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò, êáèþò êáé ôçò Åêêëçóßáò. ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôçò ðáñåëÜóåùò, ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Áìýíçò ê. Íéêüëáïò Ðáíáãéùôüðïõëïò ðñïÝâç óå äÞëùóç. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÕÐÅÈÁ/STR Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με την παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου κορυφώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, ημέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στην παρέλαση πήραν μέρος μαθητές αλλά και πολιτικά και στρατιωτικά τμήματα που απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου που την παρακολούθησε.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ενώ το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, βουλευτές κομμάτων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εκκλησίας και φορέων της πόλης.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της παρέλασης, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε την ανάγκη η κάθε γενιά να είναι έτοιμη να δίνει τη δική της μάχη. «Είναι μέρα εθνικής ευγνωμοσύνης σε όσους μας χάρισαν την ελευθερία αλλά είναι και μέρα θύμησης ότι σε αυτό το έθνος δεν έχει χαριστεί τίποτα και η κάθε γενιά πρέπει να είναι έτοιμη να δίνει τη δική της μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

«Ο αγώνας των προγόνων μας για το δίκαιο και την ελευθερία είναι ο ιδρυτικός αγώνας της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε, από την πλευρά της, η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη και πρόσθεσε πως από αυτόν τον αγώνα «καλούμαστε σήμερα να αντλήσουμε πίστη, ελπίδα, όραμα για μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης και ευημερίας, για μια Ελλάδα, παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης. Πιο επίκαιρη από ποτέ, η σημερινή επέτειος της ελληνικής επανάστασης αποτελεί κατάθεση παραδείγματος για όλους τους λαούς».

«Αν το πνεύμα ελευθερίας εξυψώνει την ανθρώπινη μοίρα, το πνεύμα της εθνικής ενότητας διασώζει την εθνική μοίρα. Αυτό ας κρατήσουμε από τη μνήμη του 1821», σημείωσε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του Κινήματος Αλλαγής Χάρης Καστανίδης.

Στον διπλό συμβολισμό της σημερινής μέρας αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκος, ενώ τόνισε πως «δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ιστορία και η ορθοδοξία αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του έθνους μας».

«Οι αξίες της Επανάστασης του 1821 είναι η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η δημοκρατία και η αλληλεγγύη. Είναι αξίες που μας ενώνουν και μας εμπνέουν για να χτίσουμε μία ισχυρή Ελλάδα και μία σύγχρονη Μακεδονία» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας επισήμανε ότι «αγωνιζόμαστε για κοινωνική συνοχή, ευημερία για να είναι η χώρα μας σε ένα πλαίσιο ευημερίας και ανάπτυξης» και πρόσθεσε ότι «η Θεσσαλονίκη έπαιζε και θα παίζει σε αυτή τη διαρκή προσπάθεια πρωταγωνιστικό ρόλο». .

Οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν το πρωί με τη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Γ’ Σώματος Στρατού.