Λύτρας: Ο Άρειος Πάγος ζήτα την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα της κύριας ανάκρισης και άμεση παραπομπή σε δίκη

Λύτρας: Ο Άρειος Πάγος ζήτα την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα της κύριας ανάκρισης και άμεση παραπομπή σε δίκη
ÄçìïóéïãñÜöïé ðåñéìÝíïõí ôçí áðüöáóç ôïõ ¢ñåéïõ ÐÜãïõ ó÷åôéêÜ ìå ôçí õðïøçöéüôçôá ôïõ êüììáôïò ôïõ ÊáóéäéÜñç " Åèíéêü êüììá ¸ëëçíåò " êáé ôïõ êüììáôïò "ÅÁÍ", üðùò êáé ãéá ôï óýíïëï ôùí êïììÜôùí ðïõ Ý÷ïõí êáôáèÝóåé áßôçóç óõììåôï÷Þò óôéò åðéêåßìåíåò åêëïãÝò, óôïí ¢ñåéï ÐÜãï, ÁèÞíá, Ôñßôç 02 ÌáÀïõ 2023. ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÃÉÙÑÃÏÓ ÂÉÔÓÁÑÁÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η παραγγελία της Γεωργίας Αδειλίνη.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη απέστειλε την Τρίτη στην Ανακρίτρια του 18ου Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών παραγγελία για την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της κυρίας ανάκρισης για την υπόθεση του Απόστολου Λύτρα, που διενεργείται ήδη δυνάμει παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, στην οποία προσδιορίζεται λεπτομερώς η διωκόμενη πράξη, χωρίς να παραβλεφθεί η ανάγκη, όπως είναι αυτονόητο, της πληρότητας της έρευνας και της συλλογής απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων.

Παράλληλα, ζητείται η κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

Αφού λάβαμε υπόψη την εξαιρετική σοβαρότητα της πρόσφατης υπόθεσης κακουργηματικής ενδοοικογενειακής βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης από τον Α. Λ., η οποία εκδηλώθηκε σε βάρος της συζύγου του Σ..Π., ως ακραία έκφραση της συνεχώς αυξανόμενης ενδοοικογενειακής βίας, που μαστίζει την κοινωνία, αλλά και τον κίνδυνο που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το θύμα εν όψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πιο πάνω πράξης, διατάσσουμε, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 εδ. γ ΚΠΔ: α) την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της συναφούς κυρίας ανάκρισης, που διενεργείται ήδη δυνάμει παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, στην οποία προσδιορίζεται λεπτομερώς η διωκόμενη πράξη, χωρίς να παραβλεφθεί η ανάγκη, όπως είναι αυτονόητο, της πληρότητας της έρευνας και της συλλογής απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων και β) την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ομοίως, εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: