Με 140 ειδικούς το νέο γραφείο της Κομισιόν για την τεχνητή νοημοσύνη

Με 140 ειδικούς το νέο γραφείο της Κομισιόν για την τεχνητή νοημοσύνη
Σε επίπεδο ΕΕ, η Υπηρεσία ΤΝ θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την Τετάρτη τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), με σκοπό την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας της ΕΕ, πρωτοποριακής παγκοσμίως, για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Υπηρεσία ΤΝ έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή τη μελλοντική ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση της ΤΝ κατά τρόπο που να προωθεί τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και την καινοτομία, μετριάζοντας παράλληλα τους κινδύνους. Η Υπηρεσία θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή της πράξης για την ΤΝ, ιδίως σε σχέση με μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού. Θα εργαστεί επίσης για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της αξιόπιστης ΤΝ και θα θέσει την ΕΕ ως ηγέτη στις διεθνείς συζητήσεις.

Το γραφείο ΤΝ αποτελείται από:

  • Μονάδα ρύθμισης και συμμόρφωσης που συντονίζει τη ρυθμιστική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της ομοιόμορφης εφαρμογής και επιβολής της πράξης για την ΤΝ σε ολόκληρη την Ένωση, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η μονάδα θα συμβάλλει στις έρευνες και τις πιθανές παραβάσεις, με τη διαχείριση κυρώσεων·
  • Μονάδα για την ασφάλεια της ΤΝ που επικεντρώνεται στον εντοπισμό συστημικών κινδύνων πολύ ικανών μοντέλων γενικής χρήσης, πιθανών μέτρων μετριασμού, καθώς και προσεγγίσεων αξιολόγησης και δοκιμών·
  • Αριστεία στη μονάδα ΤΝ και ρομποτικής που στηρίζει και χρηματοδοτεί την έρευνα και την ανάπτυξη για την προώθηση ενός οικοσυστήματος αριστείας. Συντονίζει την πρωτοβουλία GenAI4EU, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη μοντέλων και την ενσωμάτωσή τους σε καινοτόμες εφαρμογές·
  • ΤΝ για την καλή κοινωνική μονάδα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διεθνούς δέσμευσης του Γραφείου ΤΝ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για καλή χρήση, όπως η μοντελοποίηση καιρού, οι διαγνώσεις για τον καρκίνο και τα ψηφιακά δίδυμα για την ανασυγκρότηση·
  • Μονάδα συντονισμού καινοτομίας και πολιτικής για την ΤΝ, η οποία επιβλέπει την εκτέλεση της στρατηγικής της ΕΕ για την ΤΝ, παρακολουθεί τις τάσεις και τις επενδύσεις, τονώνει την υιοθέτηση της ΤΝ μέσω ενός δικτύου ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και δημιουργεί εργοστάσια ΤΝ, και προωθεί ένα καινοτόμο οικοσύστημα με τη στήριξη ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων και δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες.

Επικεφαλής του Γραφείου ΤΝ θα είναι ο προϊστάμενος του Γραφείου ΤΝ και θα εργάζεται υπό την καθοδήγηση ενός επικεφαλής επιστημονικού συμβούλου για τη διασφάλιση της επιστημονικής αριστείας στην αξιολόγηση μοντέλων και καινοτόμων προσεγγίσεων, καθώς και ενός συμβούλου διεθνών υποθέσεων για την παρακολούθηση της δέσμευσής μας να συνεργαστούμε στενά με διεθνείς εταίρους στον τομέα της αξιόπιστης ΤΝ.

Σύσταση και καθήκοντα της υπηρεσίας ΤΝ

Η Υπηρεσία ΤΝ θα απασχολεί περισσότερους από 140 υπαλλήλους για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Το προσωπικό θα περιλαμβάνει ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας, διοικητικούς βοηθούς, δικηγόρους, ειδικούς σε θέματα πολιτικής και οικονομολόγους.

Το γραφείο θα διασφαλίσει τη συνεκτική εφαρμογή της πράξης για την ΤΝ. Αυτό θα επιτευχθεί με την υποστήριξη των φορέων διακυβέρνησης στα κράτη μέλη. Η Υπηρεσία ΤΝ θα επιβάλει επίσης άμεσα τους κανόνες για τα μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού. Σε συνεργασία με τους προγραμματιστές ΤΝ, την επιστημονική κοινότητα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, η Υπηρεσία ΤΝ θα συντονίζει την κατάρτιση κωδίκων πρακτικής αιχμής, θα διενεργεί δοκιμές και αξιολόγηση μοντέλων ΤΝ γενικού σκοπού, θα ζητά πληροφορίες και θα επιβάλλει κυρώσεις, όταν είναι αναγκαίο.

Για να διασφαλιστεί η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, η Υπηρεσία ΤΝ θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και την ευρύτερη κοινότητα εμπειρογνωμόνων μέσω ειδικών φόρουμ και ομάδων εμπειρογνωμόνων. Σε επίπεδο ΕΕ, η Υπηρεσία ΤΝ θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Η επιστημονική ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα εξασφαλίσει ισχυρή σύνδεση με την επιστημονική κοινότητα και θα συγκεντρωθεί περαιτέρω εμπειρογνωμοσύνη σε ένα συμβουλευτικό φόρουμ, το οποίο θα αντιπροσωπεύει μια ισορροπημένη επιλογή ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ομάδων προβληματισμού και της κοινωνίας των πολιτών.

Η Υπηρεσία ΤΝ θα προωθήσει ένα καινοτόμο οικοσύστημα της ΕΕ για αξιόπιστη ΤΝ. Θα συμβάλει σε αυτό παρέχοντας συμβουλές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και καθιστώντας δυνατή την πρόσβαση σε δοκιμαστήρια ΤΝ, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και άλλες ευρωπαϊκές δομές στήριξης για την υιοθέτηση της ΤΝ, όπως οι εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού στην ΤΝ, οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και τα εργοστάσια ΤΝ. Θα στηρίξει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής και θα υλοποιήσει πρωτοβουλίες, όπως η GenAI4EU, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μοντέλα γενικής χρήσης ΤΝ που παράγονται στην Ευρώπη και εκπαιδεύονται μέσω υπερυπολογιστών της ΕΕ εξειδικεύονται και ενσωματώνονται σε καινοτόμες εφαρμογές σε ολόκληρη την οικονομία, τονώνοντας τις επενδύσεις.

Τέλος, η Υπηρεσία ΤΝ θα διασφαλίσει μια στρατηγική, συνεκτική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ΤΝ σε διεθνές επίπεδο, η οποία θα καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Επόμενα βήματα

Οι οργανωτικές αλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω θα τεθούν σε ισχύ την 16 Ιουνίου. Η πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου ΤΝ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου. Η Υπηρεσία ΤΝ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ορισμό του συστήματος ΤΝ και τις απαγορεύσεις, οι οποίες αναμένονται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της πράξης για την ΤΝ. Η Υπηρεσία ετοιμάζεται επίσης να συντονίσει την κατάρτιση κωδίκων πρακτικής για τις υποχρεώσεις για τα μοντέλα ΤΝ γενικής χρήσης, που αναμένεται 9 μήνες μετά την έναρξη ισχύος.

Δηλώσεις

«Το γραφείο ΤΝ που παρουσιάστηκε σήμερα θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε τη συνεκτική εφαρμογή της πράξης για την ΤΝ. Από κοινού με τους προγραμματιστές και μια επιστημονική κοινότητα, το γραφείο θα αξιολογήσει και θα δοκιμάσει την ΤΝ γενικού σκοπού, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΤΝ μας εξυπηρετεί ως άνθρωπο και υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές μας αξίες» ανέφερε η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Ψηφιακή Εποχή.

«Με τη νέα υπηρεσία ΤΝ και τις 140 ταλαντούχες γυναίκες και άνδρες, η Επιτροπή θα διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωσία για να προωθήσει την εφαρμογή της πράξης για την ΤΝ και να ενισχύσει τον ρόλο της Ευρώπης ως παγκόσμιο φορέα καθορισμού προτύπων στον τομέα της ΤΝ. Η υπηρεσία θα προωθήσει ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα ΤΝ που θα είναι καινοτόμο, ανταγωνιστικό και θα σέβεται τους κανόνες και τις αξίες της ΕΕ», δήλωσε ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: