Με 158 «ναι» έναντι 142 «όχι» ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός 2024

Με 158 «ναι» έναντι 142 «όχι» ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός 2024
Ïé âïõëåõôÝò äéá ôçò åãÝñóåùò øçößæïõí ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2024 óôï ðÝñáò ôçò ðÝìðôçò êáé ôåëåõôáßáò çìÝñáò ôùí óõíåäñéÜóåùí êáé ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ïìéëßáò ôïõ ðñùèõðïõñãïý, óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ÊõñéáêÞ 17 Äåêåìâñßïõ 2023. Ìå ôçí ïìéëßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý êáé ôùí áñ÷çãþí ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí ïìÜäùí, ïëïêëçñþíåôáé ôï âñÜäõ óôç ÂïõëÞ, ç ðåíèÞìåñç óõæÞôçóç åðß ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý Ýôïõò 2024. ÁìÝóùò ìåôÜ, èá áêïëïõèÞóåé ç øÞöéóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ìå çëåêôñïíéêÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá, ç ïðïßá åðÝ÷åé èÝóç øÞöïõ åìðéóôïóýíçò óôçí êõâÝñíçóç. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁëÝîáíäñïò ÌðåëôÝò Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σημειώνεται ότι η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού επέχει θέση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Με 158 ψήφους “ναι”, έναντι 142 “όχι” (σε σύνολο 300 ψηφισάντων), κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2024 ενώ με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα υπερψηφίστηκαν οι δαπάνες του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας καθώς έλαβαν 249 θετικές ψήφους έναντι 51 αρνητικές καθώς και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, που ψηφίστηκαν με 239 “ναι” έναντι 61 “όχι”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα έξοδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ψηφίσθηκαν από 159 βουλευτές, έναντι 140 που ψήφισαν «όχι».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα έξοδα του Υπουργείου Παιδείας – Θρησκευμάτων- Αθλητισμού καθώς και του Υπουργείου Υγείας ψηφίσθηκαν από 158, καταψήφισαν 132 και 10 τάχθηκαν με το «παρών».

Τα έξοδα όλων των υπόλοιπων Υπουργείων ψηφίσθηκαν από 158 βουλευτές ενώ 142 τα καταψήφισαν.

Σημειώνεται ότι η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού επέχει θέση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, οι συνεδριάσεις κατά την πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024, διάρκεσαν συνολικά 66 ώρες. Μίλησαν 220 βουλευτές, 34 μέλη κυβέρνησης (23 υπουργοί, 4 αναπληρωτές υπουργοί και 7 υφυπουργοί) οι 9 γενικοί και οι 15 ειδικοί εισηγητές των κομμάτων καθώς και οι 9 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι αρχηγοί των κομμάτων χωρίς καμία σύντμηση χρόνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: