Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 για την Alpha Αστικά Ακίνητα

Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 για την Alpha Αστικά Ακίνητα

Η Γ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε ΑΜΚ και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα AE, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2013- 31.12.2013 και οι εκθέσεις του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή, ενώ απαλλάχθηκε το ΔΣ καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2013.

Η συνέλευση ενέκρινε την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,35 ευρώ ανά μετοχή με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία να ανέλθει σε 4,15 ευρώ από 3,80 ευρώ. Το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 4.900.000 ευρώ και προέρχεται κατά ποσό 4.862.445,52 ευρώ από τα αφορολόγητα αποθεματικά και κατά ποσό 37.554,48 ευρώ από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων ετών. Κατόπιν της συγκεκριμένης αύξησης το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 58.100.000 ευρώ.

Επίσης, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, με αύξηση των μελών από επτά σε οκτώ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

α) Τους Θεμιστοκλή Κορκόντζελο, Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο και Γεώργιο Ποιμενίδη ως εκτελεστικά μέλη.

β) Τη Μαριάννα Αντωνίου και τους Κωνσταντίνο Δορκοφίκη και Αθανάσιο Συρράκο ως μη εκτελεστικά μέλη.

γ) Τους Αριστείδη Δεσποτόπουλο και Γεώργιο Κρέπη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Διαβάστε ακόμη: Κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ για την Alpha Αστικά Ακίνητα