MIG: Αυξημένες πωλήσεις στο α’ εξάμηνο του 2018

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημία 25,4 εκατ. έναντι ζημιών 59,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2017.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου της MIG το πρώτο εξάμηνο 2018 αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2017 και ανήλθαν σε 441,2 εκ. ευρώ, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του ομίλου, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν σε 30 εκατ. έναντι 25,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2017. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 32,7 εκατ. έναντι 18,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2017, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε κέρδη 2,1 εκατ. έναντι ζημιών 12,4 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2017.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημία 25,4 εκατ. έναντι ζημιών 59,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2017.

Ο όμιλος «Υγεία», στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2018 του ομίλου, έχει μεταφερθεί στις διακοπείσες δραστηριότητες λόγω της υπογραφείσας συμφωνίας πώλησης. Την 27/09/2018 ανακοινώθηκε η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπό την οποία τελούσε η ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του ομίλου MIG επισημαίνονται τα εξής:

Όμιλος Attica: Η ενίσχυση του μεταφορικού έργου σε όλες τις κατηγορίες εσόδων (αύξηση επιβατών κατά 32,5%, Ι.Χ. οχημάτων κατά 27,% και φορτηγών αυτοκινήτων κατά 14,5%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2017 είχε θετικό αντίκτυπο στις ενοποιημένες πωλήσεις οι οποίες ανήλθαν σε 131,7 εκατ. έναντι 112 εκατ. ευρώ το 2017. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 περιόρισε την αύξηση των κερδών EBITDA τα οποία ανήλθαν σε 8,8 εκατ. έναντι 7,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Επισημαίνεται ότι η Attica Group ενοποιεί για πρώτη φορά τη Χελλένικ Σήγουεϊς Α.Ν.Ε. («HSW») στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2018 και για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018). Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Η διοίκηση του ομίλου εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για την εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου και τη λειτουργική ενσωμάτωση της HSW.

Όμιλος Vivartia: Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν σε 289,8 εκατ. με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητας του ομίλου VIVARTIA. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 19,2 εκατ. έναντι 18,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η εν λόγω μείωση προέρχεται κυρίως από τον κλάδο γαλακτοκομικών και είναι απόρροια των αυξημένων δαπανών διαφήμισης και προώθησης στα πλαίσια επέκτασης της παρουσίας του ομίλου στην αγορά τυροκομικών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής του κερδοφορίας, ως απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών), ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα σημεία και εμπορικά σήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ανοιχτές και κλειστές αγορές. Ο όμιλος Vivartia με τη θετική πορεία των πωλήσεών του κατάφερε να ενισχύσει τα μερίδια αγοράς του και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας. Σημαντική εξέλιξη για την περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου, αποτελεί η αναδιάρθρωση των κοινοπρακτικών ομολογιακών του δανείων, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Ιουνίου 2018 και προβλέπει επωφελείς όρους όπως τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και την επέκταση της λήξης των εν λόγω δανείων έως την 20.10.2024.

Όμιλος SingularLogic: Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων και επιστροφή σε θετικό αποτέλεσμα EBITDA. Η συνεχής προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης σε συνδυασμό με την έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά 14,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 και να ανέλθουν στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,9 εκατ. έναντι ζημιών 3,9 εκατ. του πρώτο εξαμήνου 2017.

Η διοίκηση του ομίλου SingularLogic στοχεύει στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασχεδιασμού όλων των λειτουργιών, σε επίπεδο τόσο οργανωτικής όσο και προϊοντικής βάσης.