Μύλοι Λούλη: Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της KENFOOD

Το ποσοστό συμμετοχής της Μύλοι Λούλη στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής Kenfood ανέρχεται στο 99,99%.

Την συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της κατά 70,00% θυγατρικής της KENFOOD ΑΒΕΕ, ανακοίνωσε η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ.. Η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί με καταβολή εξ ολοκλήρου του συνολικού ποσού της αύξησης των 1.774.398,32 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων ταμειακών αναγκών της σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της KENFOOD ΑΒΕΕ, μετά την παραπάνω αύξηση, ανέρχεται στο ποσό των 1.340.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 134.040 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ κατέχει πλέον το 85,00% του μετοχικού κεφαλαίου της KENFOOD ΑΒΕΕ αντί του 70,00% που κατείχε προηγουμένως.

Ακολούθως, προχώρησε σε εξαγορά 20.092 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 14,99% του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της με την επωνυμία KENFOOD ΑΒΕΕ έναντι συνολικού τιμήματος 1.168.906,35 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της KENFOOD ΑΒΕΕ ανέρχεται στο 99,99%.

Σχετικά άρθρα