Μειωμένη η εγχώρια παραγωγή μπίρας το 2013

REUTERS

Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση και τη διεύρυνση των εξαγωγών, η παραγωγή παρουσίασε μείωση τον Αύγουστο.

Η αυξημένη τουριστική κίνηση φαίνεται πως δεν ενίσχυσε ιδιαίτερα την εγχώρια παραγωγή μπίρας που παρουσίασε μείωση για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Ο όγκος παραγωγής μπίρας από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις του τομέα μειώθηκε τον Αύγουστο κατά 28,3%, παρά τη διεύρυνση των εξαγωγών. Ως αποτέλεσμα, αντισταθμίστηκε η αύξηση που παρουσίασε τους προηγούμενους μήνες.

Το μόνο θετικό στοιχείο είναι πως η συνολική κάμψη της παραγωγής του τομέα στη διάρκεια του τρέχοντος έτους είναι η μικρότερη που έχει καταγραφεί κατά την τελευταία τετραετία.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013, στο διάστημα αυτό η παραγωγή μπίρας μειώθηκε κατά 2,2%.

Η παραγωγή μπίρας αυξήθηκε με ρυθμό +4,5%, τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2012, +23,6% τον Μάρτιο, +24,9% τον Απρίλιο και +17,4% τον Μάιο, κυρίως λόγω αυξημένων εξαγωγών, ενώ μειώθηκε με ρυθμό -4,8% τον Φεβρουάριο, -0,2% τον Ιούνιο, – 19,5% τον Ιούλιο και -28,3% τον Αύγουστο, προφανώς λόγω σημαντικής πτώσης των πωλήσεων στην «κρύα αγορά» (ταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ κ.λπ.) και, πιθανότατα, αυξημένης εισαγωγικής διείσδυσης στην ξενοδοχειακή αγορά. Συνολικά, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2013 η παραγωγή του τομέα ήταν 6% χαμηλότερη από την αντίστοιχη του έτους 2005.

Διαβάστε ακόμη: Κάθε νησί και lager, κάθε πόλη και Pils;

Ο τομέας, όπως εκφράζεται από επτά βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις του που έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 22% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (82,1 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 16,2% των συνολικών εσόδων τους (19,8% το 2011), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων κατά 5% και του μεικτού περιθωρίου κέρδους τους κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα (42,5% το 2012, από 43,8% το 2011). Συγχρόνως, ο τομέας μείωσε τις δανειακές και άλλες υποχρεώσεις του.

Τα συνολικά έσοδα των επτά βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 508 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 26,2 εκατ. ευρώ (-5%).

Οι επτά αυτές εταιρείες, που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της εγχώριας παραγωγής μπίρας, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 455 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

– Μεικτά κέρδη 216 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% (-17,8 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 82,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 23,6 εκατ. ευρώ (κέρδη 105,7 εκατ. ευρώ το 2011).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 37,6 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 43% σε ποσοστό και κατά 28,2 εκατ. ευρώ περίπου και είναι ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 12,3% το 2011 (κέρδη 65,8 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

– Κέρδη προ φόρων 34,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 45% σε ποσοστό και κατά 28 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 62,6 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 6,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 11,7% το 2011.

– Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 27,9 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 41% σε ποσοστό και κατά 19,3 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 47,2 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσα προς το 5,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 8,8% το 2011.

Τα ίδια κεφάλαια των επτά επιχειρήσεων (236,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 5% (-13 εκατ. ευρώ), παρά την κερδοφορία και τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια, λόγω διάθεσης μερισμάτων από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (456,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 4% (-20,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 51,9%, από 52,3% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (219,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 3,4% (-7,8 εκατ. ευρώ), με μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (71,1 εκατ. ευρώ) κατά 7% και των βραχυπρόθεσμων (148,7 εκατ. ευρώ) κατά 2%. Πτώση κατά 3% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (239,2 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά των ποτών ή και διαθέτουν σε μεγάλη κλίμακα εισαγόμενες μπίρες, μαζί με τις εγχωρίως παραγόμενες. Αύξηση εσόδων παρουσίασε οι τέσσερις από τις επτά εταιρείες.

Διαβάστε ακόμη: Ποιοι τολμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα της κρίσης

Οι εν λόγω επτά βιομηχανίες που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή μπίρας κατέγραψαν:

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (σήματα «Amstel», «Heineken» κ.ά), μεγαλύτερη επιχείρηση του τομέα, έσοδα 341,03 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (389,33 εκατ. ευρώ) κατά 12,4%, EBITDA 60,87 εκατ. ευρώ (86,87 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 29,17 εκατ. ευρώ (61,40 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 24,24 εκατ. ευρώ (48,61 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 290,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 149,96 εκατ. ευρώ).

Η ΕΖΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ (σήματα «Pils Hellas», «Berlin» κ.ά.) έσοδα 13,49 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (10,73 εκατ. ευρώ) κατά 25,6%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,52 εκατ. ευρώ (-0,19 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,38 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 15,39 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 13,08 εκατ. ευρώ).

Η ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ (σήματα «Βεργίνα» κ.ά.) έσοδα 16,48 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (16,06 εκατ. ευρώ) κατά 2,6%, EBITDA 2,51 εκατ. ευρώ (3,04 εκατ. ευρώ το 011), κέρδη προ φόρων 0,62 εκατ. ευρώ (0,95 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,46 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 15,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 9,60 εκατ. ευρώ).

Η ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕ (σήματα «Ionian Gold» κ.ά.) έσοδα 0,45 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,33 εκατ. ευρώ) κατά 36,8%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (επίσης 0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,71 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,22 εκατ. ευρώ).

Η ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (σήματα «Mythos», «Kaiser» κ.ά.) έσοδα 84,75 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (84,98 εκατ. ευρώ) κατά 0,3%, EBITDA 10,40 εκατ. ευρώ (9,38 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 3,22 εκατ. ευρώ (4,41 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,80 εκατ. ευρώ (2,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 71,87 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 52,79 εκατ. ευρώ).

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (σήμα «Fix») έσοδα 45,02 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (25,01 εκατ. ευρώ) κατά 80,0%, EBITDA 5,58 εκατ. ευρώ (3,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,17 εκατ. ευρώ (-3,99 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,17 εκατ. ευρώ (-3,99 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 43,86 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 11,64 εκατ. ευρώ).

Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ (σήμα «Magnus Magister»), η οποία ασχολείται επίσης με την παραγωγή συμπυκνωμένων χυμών φρούτων και αναψυκτικών, έσοδα 6,81 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (7,76 εκατ. ευρώ) κατά 12,2%, EBITDA 2,53 εκατ. ευρώ (2,38 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,08 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,08 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 18,09 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,08 εκατ. ευρώ).

Επίσης, η ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΕΒΕ (σήμα «Red Donkey» κ.ά.), μόνη από τις λοιπές ανά την χώρα μικροζυθοποιίες που έχει γνωστοποιήσει τα οικονομικά της δεδομένα, το 2012 ολοκλήρωσε πρώτη οικονομική χρήση με έσοδα 0,19 εκατ. ευρώ, EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη επίσης -0,03 εκατ. ευρώ, απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,10 εκατ. ευρώ).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των επτά επιχειρήσεων παραγωγής μπίρας στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), το 2012 μειώθηκε σε 18%, από 22,1% το 2011.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά άρθρα