Μειωμένος κατά 4% ο κύκλος εργασιών των φαρμακευτικών το 2013

Μειωμένος κατά 4% ο κύκλος εργασιών των φαρμακευτικών το 2013

Οι πωλήσεις καταγράφουν συνεχή πτωτική πορεία τα τελευταία πέντε έτη, έχοντας μειωθεί κατά 28% από τα επίπεδα του 2009.

Μείωση του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών εταιρειών κατά 4% σημειώθηκε το 2013 σε σχέση με το 2012, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Direction Business Reports για τις 130 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις (εμπορικές και παραγωγικές) με βάση τον κύκλο εργασιών τους το 2013.

Ειδικότερα, η εξέταση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού των 130 μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών (82 εμπορικών και 48 παραγωγικών) βεβαιώνει μια μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 4% για το 2013 σε σχέση με το 2012.

Συγκεκριμένα το 2013, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,3 δισ. ευρώ έναντι 5,5 δισ. ευρώ το 2012. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις καταγράφουν συνεχή πτωτική πορεία τα τελευταία πέντε έτη, έχοντας μειωθεί κατά 28% από τα επίπεδα του 2009 και κατά 18% από τα επίπεδα του 2010. Η πτώση στις πωλήσεις το 2013 παρέσυρε προς τα κάτω και τα συνολικά μικτά κέρδη, καθώς παρατηρείται μείωση της τάξεως του 7,37% σε σχέση με το 2012. Για το 2013, από το σύνολο των 130 φαρμακευτικών εταιρειών, 61 παρουσίασαν βελτίωση (46,92%), ενώ 68 (52,31%) εμφάνισαν επιδείνωση των πωλήσεών τους σε σύγκριση με το 2012 και καταγράφηκε και μία εταιρεία (0,77%) με ζημιογόνα υπερδωδεκάμηνη χρήση.

Επίσης, ο αριθμός συγκέντρωσης της συνολικής αγοράς των φαρμακευτικών για το 2013 είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθώς οι 20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 64% και πραγματοποιούν πωλήσεις 3,36 δισ. ευρώ για το 2013. Παρ’ όλα αυτά, και για τις συγκεκριμένες εταιρείες, το επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς εμφανίζουν μείωση των πωλήσεών τους κατά 5% σε σχέση με το 2012. Μόλις έξι από τις είκοσι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου παρουσιάζουν βελτίωση του κύκλου εργασιών τους, ενώ οι υπόλοιπες εμφανίζουν σημαντική πτώση.

Οι 130 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρων 276,4 εκατ. ευρώ για το 2013, αυξημένα κατά 4,83% μετά τη χρονιά ανάκαμψης που ήταν το 2012. Αξίζει να σημειωθεί, όσον αφορά την κερδοφορία, ότι μετά τη σημαντική επιβάρυνση από το PSI οι εταιρείες σταδιακά απομείωσαν τις προβλέψεις και έτσι δεν επιβαρύνεται η χρηματοοικονομική εικόνα. Για το 2013, από το σύνολο των 130 φαρμακευτικών εταιρειών, 106 παρουσίασαν κέρδη προ φόρων (81,54%), ενώ 24 (18,46%) εμφάνισαν ζημιές προ φόρων.

Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ομαδοποιημένου ισολογισμού των 130 φαρμακευτικών εταιρειών, προκύπτει σημαντική μείωση του γενικού συνολικού ενεργητικού το 2013 σε σχέση με το 2012, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη δραστική μείωση του συνόλου κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 10,38% το 2013 σε σχέση με το 2012 (το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2013 ανήλθε στα 4,2 δισ. ευρώ και για το 2012 στα 4,7 δισ. ευρώ).