Μειωμένος ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το α΄ εξάμηνο του 2013

Μειωμένος ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το α΄ εξάμηνο του 2013

Κέρδη μετά τις ζημιές του προηγούμενου έτους.

Μείωση 2% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ, το πρώτο εξάμηνο του 2013 και διαμορφώθηκε στα 48 εκατ. ευρώ έναντι 49 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, διαμορφώθηκε στα 63,5 εκατ. ευρώ, ελαφρά μειωμένος κατά 1,4%, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Επιπλέον, σε επίπεδο ομίλου, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 195 χιλ. ευρώ από ζημιές 1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές, ύψους 4,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 33% ή 2,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων είναι συνδυασμός της αύξησης του ποσοστού μεικτού κέρδους κατά 22 % ή κατά 647 χιλ. ευρώ, της μείωσης των λειτουργικών εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 959 χιλ. ευρώ ή 13% και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 817 χιλ. ευρώ ή 20%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διατηρήθηκε στα 28 εκατ. ευρώ, ενώ, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, διαμορφώθηκε στα 43,5 εκατ. ευρώ, όπως και την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 291 χιλ. ευρώ από ζημιές, ύψους 560 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, αν και ζημιογόνα κατά 2,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν βελτίωση κατά 50%. Και σε αυτή τη βελτίωση των αποτελεσμάτων βοήθησαν η αύξηση του ποσοστού μεικτού κέρδους κατά 9% ή κατά 215 χιλ. ευρώ, η μείωση των λειτουργικών εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 17% ή κατά 970 χιλ. ευρώ, καθώς και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 278 χιλ. ευρώ ή 12%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.