Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στους νέους της Ευρώπης, αναφέρει η Κομισιόν

AFP

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την τελευταία έκδοση της τριμηνιαίας επισκόπησης της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη (ESDE), η οποία εστιάζει στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στους νέους εργαζομένους, με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022.

Το χάσμα αυτό είναι περίπου το μισό του μισθολογικού χάσματος για όλους τους εργαζομένους, πράγμα που υποδηλώνει μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες στους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, η επισκόπηση επισημαίνει επίσης ότι οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ νέων γυναικών και ανδρών είναι δύσκολο να εξηγηθούν βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ενώ η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Επιπλέον, ορισμένες διαφορές στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές μισθολογικές διαφορές, αλλά λειτουργούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ειδικότερα, οι νέοι άνδρες τείνουν να κερδίζουν περισσότερα επειδή εργάζονται σε υψηλότερα αμειβόμενες οικονομικές δραστηριότητες, ενώ οι νέες γυναίκες τείνουν να αμείβονται περισσότερο επειδή έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων επισημάνθηκε ως προτεραιότητα στη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2020-2025. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την ίση αμοιβή για όμοια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής.

Η εν λόγω πρόταση συζητείται επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.