Νέα θυγατρική ιδρύει η B&F Ενδυμάτων- Επέκταση στο real estate

Σκοπός της νέας εταιρεία είναι η επένδυση σε ακίνητα και την εκμετάλλευση τους με αγορά, πώληση, ή ενοικίαση, την επένδυση σε μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η συμμετοχή σε εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο τα ανωτέρω, και οι κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια.

Την ίδρυση κατά 100% θυγατρικής εταιρείας με επωνυμία «B&B BUILDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «B&B BUILDINGS ΑΕ», ανακοίνωσε η B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ καταβλητέο τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.

Σκοπός της νέας εταιρεία είναι η επένδυση σε ακίνητα και την εκμετάλλευση τους με αγορά, πώληση, ή ενοικίαση, την επένδυση σε μετοχές εταιρειών, εισηγμένων ή μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η συμμετοχή σε εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο τα ανωτέρω, και οι κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια.

Η νέα θυγατρική θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, καθώς και ότι το πρώτο ΔΣ της εαιρείας, θα αποτελείται από: την Σοφία Μπιθαρά σύζ. Βασιλείου Μπιθαρά το γένος Περικλή και Ασήμως Γεωργοπούλου, ως μέλος του ΔΣ, τον Βασίλειο Μπιθαρά του Γεωργίου και της Δήμητρας, ως Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γεώργιο Μπιθαρά του Βασιλείου και της Σοφίας, ως πρόεδρο του ΔΣ.

Σημειώνεται ότι η B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων θα καλύψει ολοσχερώς το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 25.000 ευρώ και θα λάβει 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης.