Novartis Hellas: Δημιουργία αξίας και βιώσιμη ανάπτυξη

Novartis Hellas: Δημιουργία αξίας και βιώσιμη ανάπτυξη
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου
Η Novartis Hellas συνεχίζει να παράγει αξία και να παρέχει λύσεις όχι μόνο προς όφελος του οικοσυστήματος υγείας και των ασθενών, αλλά και προς όφελος της εθνικής οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, η Novartis Hellas εξακολούθησε να παράγει αξία, προσφέροντας λύσεις και υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπου είναι αναγκαίο: στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, τους ασθενείς και φροντιστές, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, την οικονοµία και το περιβάλλον. Με την πεποίθηση ότι η βιωσιµότητα και η υπευθυνότητα είναι αναγκαία συστατικά για τη µακροπρόθεσµη επιχειρηµατική επιτυχία, συνδέουµε άρρηκτα την έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας µε την επιχειρηµατική στρατηγική. Τα στοιχεία που παρουσιάσαµε πρόσφατα για το αποτύπωµα της εταιρείας στην Ελλάδα, µε βάση την τελευταία Έκθεση Αποτίµησης της Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής & Οικονοµικής Επίδρασής της, φανερώνουν τις αξιόλογες επιδόσεις µας σε όλους τους τοµείς.

Οι στόχοι και οι δεσµεύσεις µας σε θέµατα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG) διαχέονται σε ολόκληρο το φάσµα των δραστηριοτήτων, ενισχύουν τη βιώσιµη ανάπτυξη, αποτελούν καταλύτη για θετικές αλλαγές και χτίζουν την εµπιστοσύνη µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη.

Το 2020 η συµβολή της Novartis Hellas στην ελληνική οικονοµία ήταν αξιοσηµείωτη. Συνεισέφερε $149 εκ. στην εθνική οικονοµία, ενώ παράλληλα δηµιούργησε 1.789 άµεσες, έµµεσες και επαγόµενες θέσεις εργασίας, οι 200 από τις οποίες σχετίζονται µε την καινοτοµία. Σηµαντικές επενδύσεις κατευθύνθηκαν στους τοµείς της Έρευνας & Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας οι οποίοι αποτελούν βασικό κινητήριο µοχλό των δραστηριοτήτων µας στην Ελλάδα. Με τη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία στον πυρήνα της λειτουργίας µας και µε στόχο να παρέχουµε σε κάθε ασθενή τη σωστή θεραπεία, στον σωστό χρόνο, συµβάλλουµε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Το 2020  πραγµατοποιήθηκαν 69 κλινικές µελέτες, µε ωφελούµενους περισσότερους από 800 Έλληνες ασθενείς, ενώ 4,3 εκ. άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε περισσότερες από 100 θεραπείες της. Η κοινωνική αξία που δηµιούργησε η πρόσβαση 1,9 εκ. ανθρώπων σε 60 από αυτές τις θεραπείες, µέσω της συνεισφοράς του υγιούς πληθυσµού στο ΑΕΠ της χώρας, ανήλθε σε $657,6 εκ.

Στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Novartis Hellas εστίασε τις δράσεις της στους εξής κύριους τοµείς: διαφορετικότητα και συµπερίληψη εργαζοµένων, φροντίδα για το περιβάλλον, ασθενοκεντρικότητα και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, εφαρµόζουµε στρατηγικές προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναµικού, παρέχοντας ευκαιρίες  για περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Υποστηρίζουµε τις αρχές της συµπερίληψης και διαφορετικότητας και έχουµε δεσµευτεί για την παροχή ίσως ευκαιριών σε όλους τους εργαζοµένους. Ήδη οι γυναίκες κατέχουν το 60% των θέσεων ευθύνης της εταιρείας ενώ από το 2021, η Novartis Hellas προσφέρει ίση γονική άδεια σε όλους τους νόµιµους γονείς που αποκτούν παιδί µέσω γέννησης, παρένθετης µητέρας ή υιοθεσίας, ανεξαρτήτως φύλου. Επίσης, συνεχίσαµε να επενδύουµε στην διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων µας παρέχοντάς τους περισσότερες από 33.500 ώρες εκπαίδευσης στη διάρκεια της χρονιάς ώστε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναπτύξουν το δυναµικό τους. Με την πρωτοβουλία «Ανοιχτά Φτερά»,  που στοχεύει στην ενδυνάµωση των νέων ταλέντων περισσότεροι από 100 νέοι πτυχιούχοι απέκτησαν ή αναβάθµισαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και ταυτόχρονα εγκαινιάσαµε ένα πρόγραµµα πρακτικής άσκησης διάρκειας 18 µηνών.

Ως κορυφαία φαρµακευτική εταιρεία, γνωρίζουµε απόλυτα τον αντίκτυπο που έχει η κλιµατική αλλαγή στην υγεία των ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό, στοχεύουµε  να έχουµε ηγετικό ρόλο σε θέµατα περιβαλλοντικής βιωσιµότητας και να λειτουργήσουµε ως καταλύτης θετικών αλλαγών. Επενδύουµε σε «πράσινες» υποδοµές, εστιάζοντας σε τρεις περιοχές µε στρατηγικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: κλίµα, νερό και κυκλική οικονοµία. Την περασµένη χρονιά πλησιάσαµε τον στόχο µας για ουδέτερο αποτύπωµα άνθρακα, νερού και πλαστικού έως το 2030, ενώ προχωράει η διαδικασία ανανέωσης του στόλου των εταιρικών αυτοκινήτων µας µε µοντέλα µε χαµηλότερες εκποµπές ρύπων.

Οι επιτυχίες και οι δεσµεύσεις µας στις αρχές της βιωσιµότητας έχουν αναγνωριστεί µε σηµαντικές διακρίσεις, όπως η θέση Platinum στον δείκτη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) και η διάκριση Top Employer 2021 για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά.

Στόχος µας είναι να λειτουργούµε ως καταλύτης θετικών αλλαγών και εργαζόµαστε µε συνέπεια στην πραγµάτωση της αποστολής µας, που είναι πιο αναγκαία και επίκαιρη από ποτέ: να βοηθάµε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα.

Κεντρική φωτογραφία: Φωτεινή Μπαμπανάρα, Country Head of Communications and Patient Engagement, Novartis Hellas

*To άρθρο αναδημοσιεύεται από το νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί στα περίπτερα.